Thông báo kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục

11/09/2014


Nhằm đánh giá làm rõ những việc đã làm được, nhất là những hạn chế, tồn tại và bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, trước hết là của Lãnh đạo Tổng cục, ngày 05/9/2014, Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong Lãnh đạo Tổng cục.

Tải nội dung Thông báo kết luận tại đây:

- Thông báo kết luận