Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành chỉ đạo triển khai toàn diện công tác thi hành án dân sự, hành chính ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm công tác 2017

07/10/2016
Để khẩn trương, chủ động triển khai toàn diện công tác năm 2017, ngăn chặn hiện tượng buông xuôi và tâm lý nghỉ xả hơi, đầu năm “đủng đỉnh”, cuối năm “chạy chỉ tiêu”, ngày 07/10/2016, Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã ký văn bản số 3316/TCTHADS-VP, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế của những năm trước, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự, hành chính, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác 2017, không để công tác thi hành án dân sự bị gián đoạn, trong đó, Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:


1. Cục trưởng Cục THADS tạm giao chỉ tiêu cho các Chi cục và Chấp hành viên, bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2016 trong khi chờ Quyết định giao chỉ tiêu chính thức của Bộ và của Tổng cục. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác 2017.
2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, bảo đảm chỉ tiêu “Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật”. Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đặc biệt là các quy định về tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện các công việc, các nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc; nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, trục lợi.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Tổng cục, của các Cục, các Chi cục; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS và công tác cán bộ tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; nắm sát tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương.
5. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; tuân thủ chặt chẽ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ; khắc phục những vi phạm thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, dư luận xã hội quan tâm.
6. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính; tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những sai phạm, thiếu sót.
7. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các buổi tiếp dân. Thủ trưởng các cơ quan THADS định kỳ trực tiếp tiếp công dân; bố trí công chức có đủ phẩm chất, kiến thức, hiểu biết tâm lý làm công tác này. Tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định; phát huy hiệu quả sử dụng “Đường dây nóng”, hạn chế mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, làm phức tạp tình hình; tiếp tục thực hiện việc rà soát, lập danh sách và tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài.
8. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, nhất là Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an trong công tác THADS. Chủ động, tích cực xây dựng, ký kết và triển khai các Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.
9. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án, văn bản năm 2017, nhất là những văn bản, đề án từ năm 2016 chuyển sang, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; tiếp tục hoàn thiện thể chế về THADS, đặc biệt là các Quy trình nội bộ. Kịp thời tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về THADS cho đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, bảo đảm áp dụng pháp luật một cách đồng bộ, thống nhất.
10. Tiếp tục nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ ngày 14/3/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ các cơ quan THADS và Quyết định số 2657/QĐ-BTP ngày 03/10/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục về công tác tổ chức cán bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác, xử lý nghiêm đối với những cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Tăng cường biệt phái Chấp hành viên đối với những địa bàn có lượng án lớn, phức tạp.
11. Tập trung điều hành ngân sách và thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đã được phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành chế độ, chính sách trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán nghiệp vụ thi hành án và đầu tư xây dựng cơ bản; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
12. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động THADS. Quản lý, vận hành có hiệu quả Cổng Thông tin điện tử THADS, Trang thông tin điện tử của các Cục THADS, nghiêm túc thực hiện các quy định đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Triển khai thực hiện đầy đủ cơ chế “một cửa” và dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
13. Đổi mới việc phát động các phong trào thi đua, bảo đảm nội dung thiết thực, phong phú gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các đợt thi hành án cao điểm, thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.
Bên cạnh đó, Tổng Cục trưởng kêu gọi toàn thể công chức, người lao động của Hệ thống khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí, tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017 được giao.
Nguyễn Thìn - VPTC