Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm áp dụng trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự

07/10/2016
Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong Hệ thống Thi hành án dân sự, bảo đảm việc ban hành Kế hoạch công tác hàng năm nghiêm túc, thống nhất, nền nếp, đúng quy định, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao, ngày 05/10/2016, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 1018/QĐ-TCTHADS ban hành Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm. 


Theo đó, việc xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên và những định hướng công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong giai đoạn triển khai thực hiện kế hoạch; Kế hoạch công tác phải bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực thực hiện, không trùng lắp về nội dung; tính thống nhất về thể thức, kết cấu của từng loại kế hoạch và tính liên thông trong hệ thống kế hoạch do Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt; phát huy tính chủ động của các đơn vị trong xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị mình, phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động xây dựng kế hoạch; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch. 
Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm được áp dụng đối với các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  
Văn phòng Tổng cục