Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

18/02/2020
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 17/02/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 147/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Tổng cục THADS đã có Công văn số 438/TCTHADS-NV1 ngày 18/02/2020 triển khai kế hoạch đến các cơ quan THADS địa phương. Đồng thời, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:


- Quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TCTHADS ngày 17/02/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch của Tổng cục, các đơn vị xây dựng kế hoạch tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đảm bảo kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2020 đạt tỷ lệ cao hơn năm 2019 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
- Về chế độ thông tin báo cáo: Để kịp thời tổng hợp số liệu, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp về kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng và thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra theo kế hoạch, Tổng cục yêu cầu Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, lập danh sách, thống kê theo định kỳ quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp gửi về gửi về Tổng cục THADS (qua Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, gửi theo địa chỉ Email: ttdltttk@moj.gov.vn; dnhai@moj.gov.vn).
Đối với báo cáo đánh giá kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng (báo cáo bằng văn bản) theo định kỳ 06 tháng đầu năm và năm 2020, yêu cầu Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trước ngày 05/4/2020 và 05/10/2020 gửi về Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 1, gửi bản mềm theo địa chỉ Email: dauthihien@moj.gov.vn) để Tổng cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo quy định.
- Bên cạnh đó, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác THADS năm 2020 nói chung và công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng nói riêng, bên cạnh việc kiểm tra, phúc tra, chỉ đạo, đôn đốc theo kế hoạch, Tổng cục THADS có thể tổ chức kiểm tra đột xuất khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ hoặc khi cần thiết.
(đính kèm Quyết định số 147/QĐ-TCTHADS ngày 17/02/2020 và Công văn số 438/TCTHADS-NV1 ngày 18/02/2020 của Tổng cục THADS)
Đậu Thị Hiền - Vụ Nghiệp vụ 1, TCTHADS