Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

05/05/2020
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1563/BTP-VP ngày 28/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt nhận thức và hành động quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Phổ biến, quán triệt, triển khai tới các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, Công văn số 1563/BTP-VP ngày 28/4/2020 của Bộ Tư pháp, văn bản hướng dẫn của Tổng cục THADS, Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương và các cơ quan y tế.
3. Căn cứ nội dung tại Chỉ thị số 19 và chỉ đạo cụ thể của cơ quan địa phương, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho công chức và người lao động trong đơn vị mình; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật công vụ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những vụ việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong điều kiện có dịch.
Trên đây là chỉ đạo của Tổng cục THADS, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện./.