Kế hoạch hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS

02/07/2020
Ngày 01/7/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Kế hoạch số 2150/KH/TCTHADS về việc hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS.


Để chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946-19/7/2020), Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Kế hoạch hoạt động trong toàn Hệ thống với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Ôn lại truyền thống vẻ vang và những dấu mốc quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của Ngành Tư pháp, Hệ thống THADS, qua đó khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ công chức, người lao động trong toàn Hệ thống; tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công chức, người lao động toàn Hệ thống, tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác.
2. Yêu cầu
Bảo đảm tính tiết kiệm, thực chất, gắn hoạt động kỷ niệm với các hoạt động chuyên môn, tránh phô trương, hình thức, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng
a) Nội dung:
- Nhiệm vụ 1: Đăng tải các bài viết về những đóng góp của công tác THADS đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trên Báo Pháp luật Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử Tổng cục THADS.
- Nhiệm vụ 2: Phát hành số Báo Pháp luật Việt Nam đặc biệt về truyền thống THADS.
- Nhiệm vụ 3: Đăng tải Banner trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Tổng cục THADS, Trang Thông tin điện tử Cục THADS các địa phương.
+ Banner 1: “Hệ thống Thi hành án dân sự hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2020), 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam”.
+ Banner 2: “Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”.
b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tổng cục phối hợp với Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Trung tâm) (Nhiệm vụ 1), Báo Pháp luật Việt Nam (Nhiệm vụ 2), Trung tâm và các Cục THADS  (Nhiệm vụ 3).
2. Chỉnh trang trụ sở cơ quan Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương
a) Nội dung: Chỉnh trang, tu bổ, làm xanh, sạch, đẹp công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh quan của trụ sở cơ quan Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương.
b) Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương.
3. Phối hợp với Văn phòng Bộ chỉnh trang Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
a) Nội dung: Chỉnh trang, tu bổ, làm sạch đẹp, sửa chữa, chỉnh trang một số hạng mục đã xuống cấp của công trình khu di tích.
b) Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang.
4. Hoạt động tri ân
a) Nội dung: Phối hợp với Văn phòng Bộ thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác THADS, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các Cục THADS đã nghỉ hưu, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do các đơn vị nhận phụng dưỡng.
b) Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương.
5. Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020
a) Nội dung: Bình xét, lựa chọn và tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 74 năm ngày Truyền thống THADS, 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam, và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
b) Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
6. Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống THADS
a) Nội dung: Tổng cục và các Cục THADS tổ chức buổi gặp mặt nội bộ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống THADS tại cơ quan đơn vị mình.
b) Thành phần:
- Tại Tổng cục THADS: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, công chức và người lao động cơ quan Tổng cục.
- Tại các Cục THADS địa phương: Công chức, người lao động Cục THADS tỉnh và Lãnh đạo Chi cục THADS trên địa bàn.
c) Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 buổi (từ ngày 15 đến ngày 19/7/2020).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Tổng cục chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động theo sự phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo thời gian, tiến độ và hiệu quả.
2. Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện Kế hoạch.
3. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.  
File đính kèm