Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn ​triển khai mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

29/12/2020
Ngày 18/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Lớp tập huấn trực tuyến kiến thức chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO và phương pháp xây dựng, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo Mô hình khung cho các Cục THADS địa phương để kịp thời triển khai thực hiện trong năm 2021.


Để việc triển khai được hiệu quả, đồng bộ, thống nhất và kịp thời, Tổng cục yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn kiến thức chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung Hệ thống QLCL đến toàn bộ Lãnh đạo, công chức, người lao động tại Cục, Chi cục.
2. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống QLCL (Ban chỉ đạo ISO) tại Cục và các Chi cục để tham mưu giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL tại đơn vị; thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo về Tổng cục THADS theo định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu.
3. Chỉ đạo triển khai xây dựng và ban hành Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục và các Chi cục theo Mô hình khung đã công bố theo Quyết định số 2343/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hoàn thành trước ngày 30/6/2021.
Lưu ý trình tự xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Thường xuyên duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm để đảm bảo Hệ thống QLCL phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các quy định của pháp luật và thực tế công việc tại đơn vị.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí Cục trưởng nghiêm túc triển khai thực hiện. Việc xây dựng, ban hành và công bố Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục và các Chi cục sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng làm căn cứ để xem xét, đánh giá chấm điểm thi đua hàng năm của đơn vị.
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục THADS (qua Văn phòng Tổng cục, SĐT: 024.6666.5016) để tháo gỡ, xử lý kịp thời.
File đính kèm