Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022

25/12/2021
Ngày 24/12/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022, cụ thể như sau:


1. Ra quyết định thi hành đúng quy định của pháp luật 100% đối với bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
2. Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá , bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về thi hành án hành chính theo quy định.
3. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thi hành án, trong đó:
3.1. Đảm bảo tỷ lệ thi hành án xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
3.2. Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
3.3. Kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2021.
4. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Quản lý, chặt chẽ ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng tránh thất thoát, lãng phí, không hiệu quả.
5. Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự cấp dưới.
6. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự; giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính.
7. Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thi hành án hành chính thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự.
8. Đảm bảo thích ứng, linh hoạt, an toàn, kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2022.
9. Đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nâng cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời triển khai việc khuyến khích thực hiện thu án phí vào ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt trên toàn Hệ thống; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án dân sự.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương mình.
File đính kèm