Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

05/11/2021
Ngày 19/10/2021, Tổng cục Thi thi án dân sự nhận được Công văn số 3776/BTP-PBGDPL của Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:


1. Triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 theo đúng chủ đề “Toàn Ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” tại đơn vị.
2. Chủ động đề xuất hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tại địa phương để tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong phạm vi do đơn vị mình quản lý, phụ trách tới nhân dân bằng hình thức phù hợp.
3. Chủ động đăng tải các bài viết, tin,…về Ngày Pháp luật Việt Nam, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.