Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022

10/02/2022
Nhằm tiếp tục giúp Chính phủ triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự thủ tục thi hành án hành chính (THAHC) và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về công tác THAHC tại Văn bản số 8665/VPCP-V.I ngày 26/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, ngày 26/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 110/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022.


Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022 của Bộ Tư pháp bao gồm những nội dung chính sau:
(1) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, trọng tâm của nội dung này là: (i) Bộ Tư pháp ban hành văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg; (ii) Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương được Ủy ban nhân dân giao nhiệm vụ tham mưu quản lý công tác THAHC trên địa bàn chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg.
(2) Nghiên cứu, hoàn thiện, đề xuất hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về THAHC, trong đó trọng tâm của nội dung này bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như sau: (i) Trên cơ sở kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp có báo cáo nghiên cứu, đề xuất gửi Chính phủ về phương án hoàn thiện các quy định của pháp luật về THAHC; (ii) Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi THAHC, trong đó có các biểu mẫu thống kê về THAHC và theo dõi THAHC; (iii) Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi THAHC liên ngành; (iv) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (về chỉ tiêu kết quả THAHC tại Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia).
(3) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tham mưu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án là cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong việc chấp hành pháp luật THAHC. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: (i) Trực tiếp kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa thi hành, chậm thi hành (theo Kế hoạch kiểm tra cụ thể), làm rõ nguyên nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và pháp luật khác có liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; (ii) tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp với Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác THAHC; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án theo quy định của pháp luật; (iii) Theo dõi, đôn đốc người phải thi hành án là cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước chấp hành nghiêm pháp luật THAHC; Đề xuất, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.
(4) Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THAHC của các cơ quan THADS, trong đó trọng tâm là: (i) Xây dựng nội dung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo dõi THAHC; (ii) hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi THAHC; (iii) thực hiện theo dõi THAHC đối với các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án.
(5) Xử lý các kiến nghị, phản ánh của các cơ quan có thẩm quyền; xử lý các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác THAHC.
(6) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính.
(7) Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về THAHC.
(8) Báo cáo, thống kê về tình hình và kết quả công tác THAHC trình Chính phủ và tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội phần nội dung về công tác THAHC. Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự tham mưu xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp trình Chính phủ về tình hình và kết quả công tác THAHC và tham mưu Bộ Tư pháp giúp Chính phủ xây dựng báo cáo về công tác thi hành án để Chính phủ trình Quốc hội, trong đó có nội dung về công tác THAHC.
Ngoài ra, tại phần tổ chức thực hiện, Kế hoạch cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan, cụ thể: (1) Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể được giao tại Kế hoạch này, bảo đảm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; (2) Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện Kế hoạch này; (3) Giao Tổng cục Thi hành án dân sự làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục THADS