Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ

20/07/2023


Ngày 20/7/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 2595/TCTHADS-NV3 về việc thực hiện một số nội dung triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 06) và các Kế hoạch có liên quan, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục bám sát, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng, quản lý để thực hiện Đề án 06 theo đúng quy định của pháp luật khi có yêu cầu của đơn vị chủ trì.
 2. Hạn chế việc xây dựng, ban hành một văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhiều văn bản để bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật. Trường hợp đề xuất xây dựng một văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhiều văn bản để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
3. Trường hợp đề xuất ban hành thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều 146, khoản 3, 3a Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); khoản 1, 4 Điều 37 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
 - Trường hợp cần ban hành thông tư để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (khoản 2 Điều 146 Luật Ban hành quy phạm pháp luật) hoặc để bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội (khoản 4 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật): các đơn vị cần báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
- Trường hợp cần ban hành thông tư để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn (khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật): Trước khi báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đơn vị chủ trì soạn thảo có công văn gửi Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cho ý kiến về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.
Nội dung công văn đề nghị nêu rõ: (i) Căn cứ áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn; (ii) Tên văn bản; (iii) Sự cần thiết ban hành văn bản (nêu được cơ sở chính trị (nếu có), căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và tính cấp bách của việc đề xuất ban hành văn bản); (iv) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; (v) Nội dung chính của văn bản (nêu rõ điều, khoản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc nội dung cần bổ sung); (vi) Dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo và thời gian trình văn bản.
1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.
2. Văn phòng Tổng cục tiếp tục thực hiện việc rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Tổng cục THADS theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư, kịp thời công bố và cập nhật công khai các thủ tục hành chính này trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ngay khi Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BTP được ban hành.
3. Vụ Nghiệp vụ 3, Trung tâm thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục tập trung tham mưu Lãnh đạo Tổng cục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, Đề án 06, các Kế hoạch hoạt động của Bộ liên quan đến chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06; Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu trong hệ thống THADS đảm bảo đồng bộ, thực chất, có hiệu quả; Tiếp tục chủ động tham mưu Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với các đơn vị chủ trì thuộc Bộ khi có yêu cầu.
Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS nghiêm túc triển khai, thực hiện nội dung chỉ đạo trên của Lãnh đạo Bộ./.
File đính kèm