Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn chỉ đạo về việc triển khai thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

07/11/2023


Ngày 07/11/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 4170/TCTHADS-NV3 về việc thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, theo đó:
Thực hiện Quyết định số 802/QĐ-TCTHADS ngày 14/8/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (sau đây gọi tắt là Quyết định số 802/QĐ-TCTHADS), việc thực hiện triển khai thí điểm từ ngày 21/8/2023 đến hết ngày 31/10/2023; Kết thúc thời gian triển khai thí điểm, qua theo dõi, đánh giá của các đơn vị chuyên môn và của các cơ quan có liên quan, Lãnh đạo Tổng cục THADS ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS trong hoàn cảnh triển khai thí điểm còn không ít những tồn tại, hạn chế, vướng mắc. Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 802/QĐ-TCTHADS của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, các địa phương nêu trên chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc đã được lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện một số nội dung sau:
1, Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tra soát lệnh thanh toán đến tài khoản tạm thu của cơ quan THADS. Trường hợp đương sự nộp tiền thành công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhưng cơ quan THADS chưa nhận được lệnh thanh toán đến tài khoản tạm thu thì khẩn trương thông tin về Tổng cục THADS để rà soát, xử lý.
2, Theo Kế hoạch, việc thực hiện thí điểm kết thúc vào ngày 31/10/2023. Tuy nhiên, trong trường hợp Tòa án nhân dân cùng cấp vẫn tiếp tục thực hiện việc tống đạt và chuyển thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, thì cơ quan THADS tiếp tục phối hợp thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy trình.
3, Tiếp tục rà soát, kiểm tra thông tin về tên tài khoản thụ hưởng, số tài khoản thụ hưởng để bổ sung, cập nhật chính xác thông tin của đơn vị mình… Tránh việc sai sót thông tin, gây ảnh hưởng đến thời gian chuyển biên lai đến Tòa án nhân dân cùng cấp.
4, Giao Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan để xử lý đối với các vấn đề liên quan đến kỹ thuật; Vụ Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu về trình tự, thủ tục và các điều kiện khác để đảm bảo việc thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đúng pháp luật, thuận tiện cho người dân, tránh phát sinh công việc cho cơ quan THADS và phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số.
5, Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp tại nhóm Zalo “Hỗ trợ triển khai thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng DVC Quốc gia” hoặc qua hòm thư công vụ: phamngocanh@moj.gov.vn để được Tổng cục THADS hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Yêu cầu Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai nghiêm túc, kịp thời việc triển khai thực hiện./.
File đính kèm