Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành công văn chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định KDTM giai đoạn 2023-2028 của Tổng cục”

30/11/2023


Ngày 13/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028”. Tiếp đó, ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 870/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028” của Bộ Tư pháp.
Trên cơ sở đó, ngày 27/7/2023, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký Quyết định số 727/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028” của Tổng cục Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Kế hoạch số 727). Tại mục 2, mục 4 phần III.Tổ chức thực hiện của Kế hoạch số 727 yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao và hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Tổng cục (qua Vụ Nghiệp vụ 1) trước ngày 15/12 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung”.
Do vậy, Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 727 gửi về Tổng cục (qua Vụ Nghiệp vụ 1, bản mềm gửi về địa chỉ email: hunglh@moj.gov.vn) trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung./. 
File đính kèm