Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn chỉ đạo, triển khai Kế hoạch thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với công tác bồi thường nhà nước

15/11/2023


Để triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với công tác bồi thường nhà nước được đề cập tại Kế hoạch thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (kèm theo Quyết định số 855/QĐ-TCTHADS ngày 30/8/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan THADS đã phát sinh vụ việc bồi thường nhà nước nhưng chưa thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Quy trình nội bộ về giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS.
2. Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thành phần hồ sơ và thời hạn gửi hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường nhà nước theo quy định tại Điều 62 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với những vụ việc yêu cầu bồi thường của đương sự đã có quyết định giải quyết bồi thường hoặc bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết yêu cầu bồi thường có hiệu lực pháp luật.
3. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Công văn sau của Tổng cục: (1) Công văn 2913/TCTHADS - NV3 ngày 31/8/2021 về việc chủ động hạn chế nguy cơ bồi thường nhà nước trong THADS, (2) Công văn số 3679/TCTHADS-NV3 ngày 04/11/2021 về công tác báo cáo bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hệ thống THADS, (3) Công văn số 3405/TCTHADS-NV3 ngày 26/10/2022 về việc chủ động hạn chế nguy cơ bồi thường nhà nước trong hệ thống thi hành án dân sự, (4) Công văn số 2713/TCTHADS-NV3 ngày 28/7/2023 về việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo về Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 3) để được hướng dẫn, chỉ đạo./.
File đính kèm