Bộ Tư pháp (Tổng cục THADS) thực hiện đăng tải, lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

05/07/2024


Thực hiện Quyết định số 360/QĐ-BTP ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công xây dựng văn bản, đề án trình cấp có thẩm quyền trong năm 2024, trong đó giao Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; Quyết định số 872/QĐ-BTP ngày 20/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định, Tổng cục đã xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình và các tài liệu liên quan. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Tổng cục đã tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thành lập và tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để lấy ý kiến đối với các dự thảo.
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Nghị định sửa đổi, bổ sung, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục THADS đăng toàn văn của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, Tờ trình và các tài liệu có liên quan để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Mọi ý kiến đóng góp về nội dung Dự thảo xin gửi về địa chỉ: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo địa chỉ email: dauthihien@moj.gov.vn để Tổng cục nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định đúng tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra.
 (Gửi kèm theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, Tờ trình Nghị định; Thuyết minh dự thảo Nghị định; Công văn đề nghị góp ý của Bộ Tư pháp. Trường hợp cần thiết, đề nghị liên hệ bà Đậu Thị Hiền, số điện thoại 0799.898.986).