Triển khai Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục THADS

18/06/2024


Ngày 22/5/2024, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành 07 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục, gồm:
- Quyết định số 604/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Nghiệp vụ 1;
- Quyết định số 605/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Nghiệp vụ 2;
- Quyết định số 606/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Nghiệp vụ 3;
- Quyết định số 607/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 608/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn phòng Tổng cục;
- Quyết định số 609/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ;
- Quyết định số 610/QĐ-TCTHADS quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính;
Về cơ bản chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị giữ nguyên như trước đây, có điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ theo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị (Có phụ lục kèm theo).
Để triển khai thực hiện các quyết định nêu trên, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện một số việc như sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS: (i) tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị mình đến toàn thể công chức thuộc quyền quản lý để thống nhất thực hiện; (ii) Chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan giữa các đơn vị; (iii) kịp thời thực hiện hiệu quả việc chuyển giao nhiệm vụ theo lộ trình đã quy định.
2. Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục để liên hệ, thực hiện các nhiệm vụ liên quan và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, bảo đảm tương ứng, phù hợp. 
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện các quyết định nêu trên nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị phản ánh về Tổng cục THADS (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, giải quyết./.