Đảng ủy Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

02/06/2022
Sáng 02/6, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Trách nhiệm nêu gương của người đảng viên “tự soi, tự sửa”; “Phòng chống chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng”; Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghe tình hình thông tin thời sự trong và ngoài nước.

Dự Hội nghị: Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng khoa, Giảng viên chính trị Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là báo cáo viên trực tiếp tại Hội nghị; Đồng chí Phạm Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố; Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Quyền Cục trưởng Cục THADS thành phố; Các đồng chí Đảng uỷ viên, Cấp uỷ 06 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cùng hơn 100 đại biểu là đảng viên, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự thành phố tham dự.
Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, người lao động đã được nghe gồm: Học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng gồm: (i) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (ii)Trách nhiệm nêu gương của người đảng viên “tự soi, tự sửa; (iii) Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tình hình thời sự hiện nay.
Theo đó, thực hiện tốt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, sẽ đạt mục tiêu "trở thành nước phát triển, thu nhập cao" như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự đã cụ thể hóa những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW vào nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo động lực phấn đấu cho mỗi tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Xây  dựng hệ thống THADS nói chung và THADS Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đơn vị vững mạnh, một cơ sở Đảng vững mạnh theo như lời Bác đã căn dặn…”góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh”
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Văn kiện Đại hội XIII đã đưa ra nhiều chủ trương và giải pháp căn cơ quyết liệt về phòng, chống tham nhũng: “Triển khai đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, bảo đảm đúng pháp luật. Thực hiện quyết liệt nghiêm minh có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng”.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN bằng những chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rất cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Quyết tâm và thực hiện có hiệu quả việc lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTN của mỗi cán bộ, đảng viên là tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá phẩm chất, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như việc xem xét để quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt vào những vị trí cao hơn đối với người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên. Đây chính là điều kiện ràng buộc và sự hình thành động lực tự thân bên trong để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tự giác, nghiêm túc đấu tranh PCTN. 
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về PCTN để kịp thời đánh giá, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân làm tốt, có thành tích, cũng như xử lý nghiêm minh các sai phạm nếu có.
Sau buổi học tập, quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đã nhận thức và tự xây dựng bản cam kết của cá nhân rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy Chi bộ, BCH các đoàn thể trực thuộc phải lựa chọn, cụ thể hoá nội dung Chuyên đề toàn khoá vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm phù hợp với đặc thù đơn vị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII của Đảng; phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về các nội dung: đổi mới việc học tập; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo và tư tưởng xuyên suốt trong chuyên đề này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐU ngày 05/01/2022 của Đảng ủy Cục THADS về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự đối với tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự; án kinh tế, tham nhũng; án tín dụng ngân hàng; theo dõi thi hành án hành chính; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ; các vụ việc liên quan đến thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.
Cẩm Tú