Danh sách người phải THA chưa có điều kiện thi hành tỉnh Gia Lai

18/01/2018