Một số điểm mới về Hợp đồng lao động trong Hệ thống THADS

08/02/2023
Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP) thay thế quy định về Hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), theo đó:
 


1. Về các công việc được ký Hợp đồng lao động
 
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thì các công việc hỗ trợ, phục vụ thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:
 
(1) Lái xe, bảo vệ (trừ các công việc nêu tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP);
 
(2) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị;
 
(3) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ không được xác định là công chức theo quy định của pháp luật.
 
Căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt theo Quyết định số 1685/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì trong Hệ thống THADS có 03 công việc thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ được ký Hợp đồng lao động bao gồm: (1) Lái xe; (2) Phục vụ và (3) Bảo vệ.
 
2. Về điều kiện ký kết, hình thức Hợp đồng
 
2.1. Về điều kiện ký kết Hợp đồng (khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 13)
 
- Phải ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu thì ký kết hợp đồng lao động với cá nhân.
 
Đối với công việc bảo vệ cơ quan: theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được thuê dịch vụ bảo vệ thường xuyên, lâu dài. Tuy nhiên, Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định nêu trên, do vậy, các cơ quan, đơn vị phải ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, trường hợp không có doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thì mới ký Hợp đồng lao động đối với cá nhân.
 
- Trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ: cơ quan, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác mà người lao động đang được hưởng. Trường hợp người lao động không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.
 
Trường hợp những người đang ký hợp đồng chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và cơ quan, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ do không có đơn vị cung cấp dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 22/02/2023, cơ quan, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.
- Điều kiện ký kết hợp đồng:
 
+ Cơ quan, đơn vị phải có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;
 
+ Tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;
 
+ Cá nhân phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
 
2.2. Về hình thức, các loại Hợp đồng (khoản 1 Điều 5)
 
- Hình thức Hợp đồng: bằng văn bản; trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.
 
- Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm:
 
+ Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan;
 
+ Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
 
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với người lao động
 
3.1. Về điều kiện, tiêu chuẩn (khoản 1 Điều 8)
 
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 
- Đủ tuổi lao động theo quy định;
 
- Có đủ sức khỏe để làm việc;
 
- Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
 
- Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;
 
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng;
 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
 
3.2. Về tiền lương và các chế độ, chính sách (khoản 2 Điều 8)
 
- Tiền lương và các chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật.
 
- Tiền lương được áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bằng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức.
 
4. Về thẩm quyền ký kết Hợp đồng lao động
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan hành chính mà cơ quan hành chính này được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định số lượng hợp đồng hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện. Như vậy, đối với Hệ thống THADS, trên cơ sở phân cấp tại Thông tư số 09/2015/TT-BTP thì thẩm quyền ký Hợp đồng lao động như sau:
 
- Tại Tổng cục THADS: Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS hoặc Chánh Văn phòng Tổng cục (khi được Tổng Cục trưởng ủy quyền bằng văn bản).
 
- Tại các cơ quan THADS địa phương: Cục trưởng Cục THADS; Chánh Văn phòng Cục hoặc Chi cục trưởng Chi cục THADS (khi được Cục trưởng ủy quyền bằng văn bản).
 
5. Kinh phí thực hiện Hợp đồng (khoản 1 Điều 12)
 
Kinh phí thực hiện hợp đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu khác (nếu có); nằm ngoài quỹ lương của cơ quan, đơn vị.
Lê Thị Thu Thảo, Thẩm tra viên
Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự