Một số kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

29/01/2024


Trong bối cảnh Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng với các quốc gia trên thế giới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, chất lượng. Để hoàn thành nhiệm vụ hết sức quan trọng này, cần tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, như: (1) Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; (2) Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; (3) Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” v.v… Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xây dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đảng ta đặc biệt coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, quyết định đến sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã đặt ra các yêu cầu hoàn thiện năng lực đối với đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2030, trong đó yêu cầu đối với xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Để xây dựng được đội ngũ này, bên cạnh công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực thì công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là một yếu tố đóng vai trò then chốt. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đã xác định nhiều mục tiêu, trong đó: tiếp tục xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Đến năm 2025 phấn đấu xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và đến năm 2030 xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý.
Việc tham gia mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, quảng bá hình ảnh Việt Nam và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước cũng như góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua 
Thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của vấn đề “then chốt” - công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, cho nên trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là từ Đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng ta đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nhiệm vụ và giải pháp này đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cần tập trung nỗ lực để thực hiện thành công đột phá chiến lược phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có vị trí, vai trò rất quan trọng, cần dành sự quan tâm đặc biệt để trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để đủ khả năng làm việc trên cương vị người đứng đầu các Bộ, ngành tại Trung ương và cả trong môi trường làm việc quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Trong giai đoạn 2016 - 2021, các bộ, công chức, viên chức các ngành, địa phương trên cả nước đã tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 3.230.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Tính đến hết năm 2021, có trên 90% cán bộ công chức từ cấp huyện trở lên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh và ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật. Tính bình quân chung cả giai đoạn 2016 - 2021, mỗi năm trên cả nước có gần 90% cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật kiến thức pháp luật; trên 85% được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; gần 80% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, hàng năm có trên 72% người được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, đạo đức công vụ. Đối với viên chức, hàng năm có khoảng 37% được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; gần 50% viên chức giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; hơn 70% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. 
Chính sách, pháp luật quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã nhấn mạnh phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của từng cơ quan, đơn vị. Trong quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã chú trọng thực hiện phân công, phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; kết hợp phân công và cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm. Đồng thời, nhấn mạnh và đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng phải công khai, minh bạch và hiệu quả. Về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phải có kế hoạch cụ thể, thực hiện theo quy định của pháp luật, đáp ứng quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.
Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, quốc phòng và an ninh, kỹ năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ... theo đúng phương châm và quan điểm của Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII là “Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng”. Chính sách, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay đã cắt giảm tối đa quy định về chứng chỉ không thực sự cần thiết, như: các ngạch công chức chuyên ngành thống nhất quy định 01 loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức giữ ngạch tương ứng; các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một chuyên ngành chỉ quy định chung 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (không chia theo hạng chức danh nghề nghiệp như trước đây), không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức. Điều đó được xã hội đồng tình, đánh giá cao, tham gia các chương trình bồi dưỡng.
Chính sách, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện hành cũng quy định rõ đối tượng tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định; được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi chung còn được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc…
Bên cạnh những kết quả quan trọng nêu trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua còn một số hạn chế như: chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; chưa thực sự gắn với quy hoạch và yêu cầu của vị trí việc làm. Một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn trùng lặp, chưa cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, nhất là những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Số lượng, chất lượng giảng viên còn bất cập; thiếu giảng viên chất lượng cao, có kinh nghiệm và am hiểu thực tiễn. Năng lực của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế; công tác phân công, phối hợp trong quản lý, tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự chặt chẽ.
Những hạn chế này do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do cấp ủy, người đứng đầu một số nơi chưa sâu sát về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chưa bám sát sự thay đổi của pháp luật để sửa đổi, bổ sung; phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong từng bộ, ngành còn chưa phù hợp, chưa giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc đặt ra. Chính sách, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự đồng bộ; các nguồn lực để triển khai thực hiện chưa được triển khai đầy đủ, đặc biệt là trong các năm 2020, 2021, 2022 - là giai đoạn cả nước tập trung dành mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19.
Thực trạng trên cho thấy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Trung ương và địa phương dù đã được quan tâm nâng cao, nhưng vẫn còn khoảng cách so với tiêu chuẩn của khu vực, quốc tế và chưa thực sự đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác cán bộ còn có mặt hạn chế, việc thực hiện một số nội dung trong các khâu của công tác cán bộ ở một số nơi còn hình thức”. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác đối ngoại, khả năng sử dụng ngoại ngữ và kinh nghiệm thực tiễn để làm việc trong môi trường quốc tế chưa nhiều, chủ yếu chỉ tập trung ở các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quan tâm, đầu tư nhiều hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế. 
Một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
Một là, hoàn thiện hệ thống thể chế và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành sớm thực hiện khung đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều kiện Việt Nam và đáp ứng thông lệ quốc tế. Tiếp tục đổi mới căn bản nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nghiên cứu áp dụng các chuẩn mực quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sớm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với cơ chế tự chủ và hội nhập quốc tế theo hướng minh bạch, công khai và cụ thể nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học. Đồng thời, có cơ chế giám sát việc chấp hành của các cơ quan, đơn vị nhà nước nhằm khuyến khích, động viên và công nhận trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cũng như người lao động khi tự túc kinh phí đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
Hai là, gắn kết việc xây dựng yêu cầu, nội dung về kiến thức, kỹ năng để làm việc trong môi trường quốc tế với tiếp tục rà soát hệ thống văn bằng, chứng chỉ, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng không cần thiết, không gắn với tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu của vị trí việc làm công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và năng lực, chất lượng của hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức có hiệu quả các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế tại các nước có nền hành chính tiên tiến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Cần đặt ra các yêu cầu cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương theo các giai đoạn cụ thể (đến năm 2030 và đến năm 2045). 
Trước mắt, tập trung đào tạo, bồi dưỡng một số cán bộ, công chức, viên chức có tố chất, phẩm chất tốt để sau khi kết thúc đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài sẽ tham gia trực tiếp vào hoạt động hợp tác quốc tế của bộ, ngành và địa phương; làm giảng viên, báo cáo viên truyền thụ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành và địa phương. Có thể tham khảo kinh nghiệm của Bộ Nội vụ trong việc hợp tác với một số nước có nền hành chính tiên tiến, có kinh nghiệm đào tạo nhân lực đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế để đưa cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, trong đó có Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn bị đủ nhân lực kế cận có chất lượng, trình độ cao trong nhiều năm tới.
Ba là, đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với nhau và hợp tác với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín của nước ngoài để xây dựng, thiết kế tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, thiết lập mạng lưới các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, báo cáo viên trong nước và nước ngoài có trình độ, kinh nghiệm để chủ động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng với thời đại công nghệ số và từng bước đạt chuẩn theo yêu cầu chức danh lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm. Đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác đánh giá, quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới căn bản cơ chế quản lý tài chính, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút các nguồn tài trợ từ các tổ chức, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thường xuyên chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Cần có chính sách khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức để góp phần giảm thiểu các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, phải có cơ chế động viên, khen thưởng và công nhận trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức đã tự túc kinh phí, tự học nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.
Năm là, cần quan tâm, nâng cấp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị dạy và học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm bảo đảm các điều kiện dạy và học có chất lượng phù hợp với từng thời kỳ. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý để các nhà đầu tư nước ngoài mở cơ sở giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam, đặc biệt là trong môi trường cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay. Việc đổi mới toàn diện, căn bản các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở lấy người học làm trung tâm, đặc biệt ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và truyền đạt bài giảng là yếu tố vô cùng quan trọng trong xu thế hội nhập quốc tế. Khuyến khích các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ số vào đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện sáp nhập, giải thể, tinh gọn và củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp từ cấp Trung ương đến địa phương
Sáu là, tập trung xây dựng, bổ sung và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên, các chuyên gia về các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tăng cường các hoạt động nghiên cứu thực tiễn cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, đưa giảng viên đi thực tế về cơ sở để có cơ hội học tập kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả, gắn sát với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp trong thời kỳ hội nhập khu vực và quốc tế mạnh mẽ như hiện nay. Quan tâm, xem xét chế độ phụ cấp, đãi ngộ, tiền lương và sớm thực hiện chủ trương xét nâng bậc, thăng hạng cho đội ngũ giảng viên có thâm niên giảng dạy. Ngoài ra, cần bổ sung và hoàn thiện chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức khi được cử đi học nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình mới để cán bộ, công chức yên tâm học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Công khai, minh bạch việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả học tập, bồi dưỡng hàng năm và những việc đã làm được theo bảng phân công nhiệm vụ công việc để làm tiêu chuẩn xem xét khen thưởng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng, xét tặng, phong danh hiệu cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm động viên kịp thời sự cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp cho tổ chức.
Bảy là, lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch nguồn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, chuyên môn, xem xét làm căn cứ bổ nhiệm cho phù hợp với vị trí việc làm. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các biện pháp chế tài nghiêm khắc và mạnh dạn tinh giản biên chế hoặc loại khỏi bộ máy nhà nước đối với những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức khi phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trần Thị Thanh Trang - Vụ TCCB