Các bước thực hiện thay đổi mật khẩu hòm thư công vụ Bộ Tư pháp

26/05/2020
Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ các đơn vị và cá nhân trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử qua mạng nội bộ và mạng Internet, phục vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Dưới đây là hướng dẫn một số bước thực hiện thay đổi mật khẩu hòm thư công vụ Bộ Tư pháp:

Bước 1. Mở trình duyệt (có thể sử dụng Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Microsoft Edge…), gõ vào địa chỉ: https://mail.moj.gov.vn tại thanh địa chỉ và truy cập.
 
 
Bước 2. Màn hình đăng nhập mở ra, người dùng tiến hành nhập tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp (trong đó lưu ý tại ô tài khoản nhập vào tài khoản đã được cấp dạng tentaikhoan@moj.gov.vn nhưng không bao gồm phần đuôi @moj.gov.vn. VD: theo hình là nhập vào tài khoản: tltha.cuc)
 
 

Bước 3. Cửa sổ giao diện hòm thư công vụ mở ra, vào mục [Tùy chọn] trên thanh thực đơn:
 

Bước 4. Chọn mục [Tổng quan] bên cửa sổ trái và chọn mục [Thay đổi mật khẩu] trong phần Tùy chọn đăng nhập

Bước 5. Cửa sổ thông tin người dùng mở ra, người dùng tiến hành cập nhập thông tin tài khoản (như các thông tin về họ tên, số di động, số điện thoại cơ quan, số fax…). Nếu muốn thay đổi mật khẩu thì người dùng chuyển sang phần [THAY ĐỔI MẬT KHẨU] nhập vào mật khẩu cũ (là mật khẩu hiện tại đang sử dụng) và cập nhật mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới. Lưu ý: Mật khẩu mới cần đáp ứng yêu cầu sau: Có tối thiểu 8 ký tự; gồm tối thiểu 3 trong số 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A-Z), chữ cái viết thường (a-z), chữ số (0-9), các ký tự đặc biệt trên bàn phím máy tính (~, !, @ …).
 

Hệ thống sẽ thông báo việc thay đổi mật khẩu thành công, như vậy là người dùng đã thực hiện xong việc thay đổi mật khẩu cho hòm thư điện tử công vụ do Bộ Tư pháp cấp. Khuyến cáo người dùng nên thực hiện việc thay đổi mật khẩu định kỳ, tối thiểu 3 tháng một lần.
 
Việc quản lý, sử dụng tài khoản thư công vụ do Bộ Tư pháp cấp thực hiện theo các quy định của Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010 của Bộ Tư pháp).
 
Để đăng ký cấp mới, cấp lại mật khẩu, hủy bỏ hòm thư điện tử công vụ các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1291/TCTHADS-TKDLCN ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS./.