Vài nét về quá trình hình thành Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự

08/03/2017
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự và việc nâng cấp Trang Thông tin Thi hành án dân sự lên Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020”, Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 ban hành “Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020” và Quyết định số 1701/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 ban hành “Kế hoạch giai đoạn 2015-2016 triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020”, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai nâng cấp, phát triển Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự lên thành Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự.


Trên cơ sở chủ trương tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự, Điều 11 Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ thì danh sách của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự của Tổng cục. Để đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, việc nâng cấp Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự lên thành Cổng Thông tin điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai thực hiện việc nâng cấp Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự lên Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự. Sau khi hoàn thành, bắt đầu từ tháng 8/2016, Cục Công nghệ thông tin đã bàn giao Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự cho Tổng cục, thực hiện chạy thử nghiệm, đến ngày 01/01/2017 bàn giao toàn bộ cho Tổng cục quản lý, duy trì vận hành.
Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự được cài đặt và vận hành tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn:
Kiến trúc tổng thể của Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự bao gồm một Cổng chính và 63 Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự thành phần của các Cục Thi hành án dân sự địa phương. Cổng Thông tin điện tử và các Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự có khả năng tích hợp và trao đổi thông tin.
Về công nghệ xây dựng: Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự được xây dựng trên công nghệ hiện đại theo chuẩn hệ thống mở phù hợp với xu hướng phát triển; đảm bảo tính ổn định, khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, độ an toàn cũng như các giải pháp bảo mật và dự phòng.
Trong quá trình chạy thử nghiệm từ tháng 8/2016 đến 01/01/2017 cho thấy:
- Một là, việc đăng tải tin bài được thực hiện thường xuyên, các tin bài phong phú trên các chuyên mục. Theo thống kê, tổng số có 270 bài viết được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự, trung bình hàng tháng có khoảng 50 lượt bài viết được đăng tải, phục vụ người dân, doanh nghiệp (không kể các tin, bài trên các Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự thành phần). Ngoài ra còn đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành, thủ tục khác về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
- Hai là, việc đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành: Các Trang Thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự đều tổ chức đăng tải danh sách theo quy định. Việc cập nhật, đăng tải danh sách tại Cổng Thông tin điện tử cũng được thực hiện thường xuyên, theo quy định. Đến nay các Cục Thi hành án dân sự đã đăng tải 100% thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo kết quả báo cáo thống kê 4 tháng năm 2017 là 140.191 việc chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự địa phương, Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
- Ba là, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về tăng cường hỗ trợ, phục vụ người dân doanh nghiệp trong khâu nộp hồ sơ thi hành án, Tổng cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm tính năng Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử và 12 Trang Thông tin điện tử của 12 Cục Thi hành án dân sự thí điểm (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang). Các cơ quan Thi hành án dân sự thí điểm đều khẩn trương, nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo đến các phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc; tiến hành đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan, một số địa phương có văn bản gửi đến các hội doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn công khai việc Cục Thi hành án dân sự bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án.
Tính từ 15/7/2016, các cơ quan thi hành án dân sự đã tiếp nhận 87 lượt yêu cầu hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, đã thực hiện hỗ trợ 111 lượt, như: Tại thành pố Hồ Chí Minh tiếp nhận 60 lượt yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án, tại Cục đã thực hiện hỗ trợ đối với 23 lượt; tại các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc thực hiện 61 lượt hỗ trợ trực tuyến và đã ra quyết định thi hành án, trao cho đương sự theo đúng quy trình.
Tính đến ngày 01/3/2017, tổng số lượt truy cập Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự là 774.845 lượt truy cập.
Ngày 01/08/2016, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 809/QĐ-TCThi hành án dân sự về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Quyết định số 810/QĐ-TCThi hành án dân sự về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Quyết định số 811/QĐ-TCThi hành án dân sự về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự. Tiếp đó, ngày 07/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 352/QĐ-TCThi hành án dân sự kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự gồm 18 thành viên, đồng thời cử Tổ Thường trực Ban Biên tập gồm 13 thành viên.
Việc nâng cấp, phát triển Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự lên thành Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự là thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, đồng thời tăng cường hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2015. Việc triển khai nâng cấp đã được thực hiện kịp thời, bước đầu đáp ứng yêu cầu, theo lộ trình, đảm bảo các yêu cầu của Cổng Thông tin điện tử.
Việc quản lý, tổ chức nội dung, chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử được thực hiện khoa học, dễ dàng truy cập, tìm kiếm thông tin, phục vụ thuận lợi hơn cho công chức, người lao động trong Hệ thống, cũng như người dân, doanh nghiệp và các đối tượng sử dụng khác. Khả năng bảo mật được nâng cao, quản trị hệ thống được nâng cấp, đồng thời có khả năng tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nhằm phục vụ nhiều đối tượng sử dụng. Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự còn được nâng cấp thêm chức năng đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự và tích hợp, liên kết với các Trang Thông tin điện tử thành phần của 63 Cục Thi hành án dân sự.
Bên cạnh việc nâng cấp Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự lên Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Tổng cục đã đầu tư và hiện đang đưa vào sử dụng khai thác hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tại 63 điểm cầu địa phương và điểm cầu Tổng cục, tiếp tục chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, quản lý công việc, phục vụ người dân doanh nghiệp, ban hành và đang tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, trong đó quan tâm đồng bộ việc phát triển hạ tầng, cơ sở dữ liệu và xây dựng các chương trình, phần mềm.
Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự nói chung và việc nâng cấp lên Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng như sự quan tâm, tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị truyền thông báo chí. Trong thời gian tới. tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ, sự quan tâm, tuyên truyền của các cơ quan truyền thông báo chí đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự nói chung và Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự nói riêng.
Dương Tuấn