Tổng cục Thi hành án dân sự tiến hành rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự kỳ 2014 - 2018

24/10/2018
Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2014 - 2018 tại Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự (TCTHADS) đã xác định, tập hợp đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa và lập các danh mục văn bản theo yêu cầu. Trên cơ sở kết quả thực hiện, TCTHADS đã có báo cáo kết quả rà soát gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.


Theo đó, trong kỳ 2014 - 2018, tổng số văn bản được tập hợp để hệ thống hóa là 75 văn bản gồm: (1) Các văn bản quy phạm pháp luật trong tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực THADS tính đến hết ngày 31/12/2013 được công bố kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là 45 văn bản, (2) Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục THADS được ban hành từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018 là 30 văn bản.
Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa (tổng số văn bản còn hiệu lực) trong kỳ là 31 văn bản. Trong đó có 30 văn bản do Tổng cục chủ trì soạn thảo để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, 01 văn bản không do Tổng cục chủ trì soạn thảo nhưng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục.
Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa là 38 văn bản. Trong đó có 34 văn bản do Tổng cục chủ trì soạn thảo để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, 04 văn bản không do Tổng cục chủ trì soạn thảo nhưng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục.
Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 04 văn bản, trong đó có 04 văn bản do Tổng cục chủ trì soạn thảo để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.
Tổng số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ là 05 văn bản, trong đó bãi bỏ 03 văn bản, sửa đổi là 02 văn bản.
Tổng cục THADS là đơn vị có số lượng văn bản quy phạm pháp luật cần tập hợp để hệ thống hóa lớn. Bên cạnh đấy, đây là công việc tương đối phức tạp, đòi hỏi đơn vị phải xác định đầy đủ, chính xác các văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của mình, đồng thời cần theo dõi, cập nhật kịp thời các căn cứ rà soát, hệ thống hóa, từ đấy, đề xuất nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản QPPL, đảm bảo các văn bản khi được ban hành nếu có sai sót, khiếm khuyết sẽ được phát hiện chỉnh sửa, bổ sung thay thế kịp thời trong thời gian sắp tới.
Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục THADS