Triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự trong Hệ thống THADS

02/10/2020
Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Quyết định triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự trong Hệ thống Thi hành án dân sự kể từ ngày 01/10/2020.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống Thi hành án dân sự, tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện một số thủ tục về thi hành án dân sự, trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự từ ngày 15/4/2020 đến ngày 30/6/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2020 về việc triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. Theo đó, phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự được thực hiện tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 01/10/2020.

Các nội dung thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự thông qua phần mềm gồm: (1) hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự; (2) hỗ trợ trực tuyến xác nhận kết quả thi hành án dân sự; (3) hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thi hành án dân sự.
Người dân và doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://htttthads.moj.gov.vn để thực hiện việc gửi các yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và tra cứu thông tin hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự từ cơ quan thi hành dân sự.
 


Việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự qua phần mềm được áp dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm và Quy trình Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự).

Theo Quyết định 816/QĐ-TCTHADS nêu trên, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục được giao là đơn vị chủ trì, giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện: đầu mối tham mưu về giải pháp kỹ thuật và thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành phần mềm; đôn đốc, tiếp nhận báo cáo, tổng hợp báo cáo về phần mềm; giúp Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho các công chức được phân công tham gia sử dụng phần mềm tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự; chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm theo yêu cầu.
Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm hỗ trợ trực tuyến đối với việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong thi hành án dân sự; báo cáo Tổng Cục trưởng hoặc Phó Tổng cục trưởng phụ trách kết quả thực hiện hỗ trợ trực tuyến tích hợp vào báo cáo kết quả thi hành án dân sự 03 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 12 tháng.
Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền về việc triển khai phần mềm.
Vụ Kế hoạch - Tài chính giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cân đối, bố trí kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì phần mềm.
Quyết định cũng giao các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự: Triển khai thực hiện phần mềm tại đơn vị; bố trí công chức hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; bố trí lịch công tác phù hợp để hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đúng thời hạn; Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự về Cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự của Cục và các Chi cục về Tổng cục Thi hành án dân sự tích hợp vào báo cáo kết quả thi hành án dân sự 03 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 12 tháng./.
File đính kèm