Công nghệ thông tin trong thi hành án ở Phần Lan

13/11/2017
Theo ông Juhani Toukola, Cục trưởng Cục Quản lý Hành chính Quốc gia thực hiện cưỡng chế thi hành án của Cộng hòa Phần Lan trong tài liệu Hội nghị quốc tế với chủ đề "Công nghệ thông tin trong lĩnh vực thực thi" (Information technology in the sphere of enforcement) ngày 20-23 tháng 9 năm 2017 tại Khách sạn Pushkarskaya sloboda, thị trấn Suzdal, vùng Vladimir, Liên bang Nga thì ở Phần Lan việc cưỡng chế thi hành án được thực hiện bởi cơ quan thi hành án. Trong quá trình tố tụng tại Tòa án, trách nhiệm thanh toán được đưa ra đối với người đòi nợ và trong quá trình thi hành, trách nhiệm pháp lý được thực hiện bắt buộc. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng thu thập nhiều khoản nợ công, có thể điều tra được mà không có phán quyết của Tòa án. Trong những trường hợp này, quyền thực thi trực tiếp dựa trên luật pháp. Trong quá trình thực thi, công nghệ thông tin ngày càng trở nên quan trọng. Đây là hiện thực nhất thiết thực trong công việc thi hành án ở Phần Lan.


Công nghệ thông tin đã được đưa vào hoạt động tại cơ quan thi hành án ở Phần Lan vào đầu những năm 1980 khi hệ thống thông tin thực thi tập trung được tạo ra. Hệ thống thông tin thực thi là một hệ thống thông tin duy trì với sự trợ giúp của xử lý dữ liệu tự động. Hệ thống thông tin được thành lập để quản lý các chức năng khác nhau về các cơ quan thực thi pháp luật và nhằm mục đích sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia. Hệ thống thông tin thực thi bao gồm sổ đăng ký thực hiện, được duy trì và hoạt động để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thực thi pháp luật. Sổ đăng ký bao gồm thư mục quốc gia và các sổ đăng ký được duy trì ở địa phương. Mục đích của hệ thống thông tin và đăng ký thực hiện là thúc đẩy việc xem xét các vấn đề thực thi pháp luật, dịch vụ điện tử phù hợp và dựa trên nợ dựa trên cơ sở nợ, cũng như việc thực hiện chức năng quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát về quản lý thực thi cũng như giữ số liệu thống kê.
Gần 90% các vấn đề bắt đầu của việc thi hành án hiện nay ở Phần Lan được nhận bằng điện tử. Đơn yêu cầu  thi hành án có thể được nộp thông qua dịch vụ điện tử của cơ quan quản lý tư pháp (trên trang web), nếu bản án đã được nộp trong sổ đăng ký phán quyết. Các đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành các khoản phải thu trực tiếp có thể thu được cũng có thể được gửi qua dịch vụ điện tử sau khi người nộp đơn đăng ký là người nộp đơn trực tuyến. Các chủ nợ (người được thi hành án) cũng có thể nộp trực tuyến yêu cầu thi hành án trực tiếp thông qua cơ sở dữ liệu thực thi nếu Văn phòng Hành chính Quốc gia về thi hành án đã cho phép. Việc cho phép nộp yêu cầu theo cách này có thể được đưa ra trong cả hai trường hợp dân sự và công cộng. Yêu cầu thi hành án thông qua cơ sở dữ liệu thường là phương pháp thiết thực nhất trong các trường hợp công, vì các khoản nợ đó thường có thể được định giá trực tiếp và chủ nợ thường có rất nhiều vấn đề yêu cầu thi hành để gửi cho cơ quan có thẩm quyền.
Nhân viên thi hành án sẽ tìm kiếm, trong phạm vi được bảo đảm trong hoàn cảnh, đối với tài sản thuộc về người đòi nợ để có được khoản thanh toán cho người nộp đơn. Nhân viên cưỡng chế có quyền, bất kể các quy định về bí mật, được cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu và tài liệu do các cơ quan có thẩm quyền và bên thứ ba cung cấp nếu họ cần thiết cho việc thi hành trong một vấn đề thực thi nhất định. Hầu hết các thông tin được cung cấp bằng cách của một giao diện điện tử. Thông tin về các khoản nợ và tài khoản ngân hàng của người nợ đang được chuyển đến hệ thống thông tin thực thi trong vòng 24 giờ kể từ khi yêu cầu thông qua hệ thống. Tương tự áp dụng cho các thông tin cơ bản về thu nhập và tài sản của người nợ (người phải thi hành án) do cơ quan thuế cung cấp. Thông tin chi tiết hơn về pháp nhân thuế và các nghĩa vụ tùy theo trường hợp được chuyển đến hệ thống thông tin thực thi dưới hình thức báo cáo tuân thủ của cơ quan thông tin kinh tế tích hợp (Gray Economy Information Unit). Cơ quan này thu thập thông tin về thu nhập và tài sản của khách hàng và cung cấp cho các cơ quan chức năng như cảnh sát, cơ quan hải quan, cơ quan thuế và thực thi. Hiện tại, cơ quan thi hành luật có quyền truy cập riêng vào sổ địa chính, sổ đăng ký xe và sổ đăng ký kinh doanh. Trong tương lai thông tin trong sổ đăng ký cũng sẽ được cung cấp qua giao diện điện tử trực tiếp tới hệ thống thông tin thực thi. Hệ thống thông tin thực thi hiện đang chuyển sang hệ thống dựa trên trình duyệt web và các lệnh của nhân viên thi hành án sẽ được chuyển đến các ngân hàng, đăng ký đất đai, đăng ký xe .v.v.
Hệ thống công nghệ thông tin sẽ thống nhất công việc hàng ngày của nhân viên thi hành án khi sắp xếp người đòi nợ vào thứ tự công việc khác nhau và khi chuyển trả lời các yêu cầu trong một ngày thông qua giao diện điện tử. Trong tương lai, trọng tâm là phát triển báo cáo theo thời gian thực sẽ làm giảm bớt sự phân bổ và theo dõi đóng góp công việc. Hệ thống hồ sơ sẽ được điện tử, trong đó các tài liệu sẽ được dễ dàng tìm thấy sau đó.
Mọi người cũng có thể sử dụng các dịch vụ điện tử như báo cáo về các vấn đề thi hành khoản nợ trong suốt hai năm qua hoặc sử dụng một bộ đếm cho thấy mức độ ràng buộc của tiền lương sẽ mang lại trong một trường hợp nào đó. Vì vậy, công nghệ thông tin phục vụ cho các con nợ, các chủ nợ, các cơ quan nhà nước và các cơ quan khác và các cơ quan khác[1].
Lê Anh Tuấn, Tổng cục Thi hành án dân sự (giới thiệu)
 

[1] Information technology in the Finnish Enforcement
(Juhani Toukola, Director General of the National administrative office for enforcement of Finland Republic)
In Finland enforcement of court judgments is carried out by the enforcement authorities. In the court proceedings the payment liability is ordered on the debtor and in the enforcement proceedings the liability is carried out compulsorily. Enforcement authorities also collect many public debts, which are distrainable without a court judgment. In these cases the right to a direct enforcement is based on law.
In enforcement proceedings information technology has become more and more important. It is nowadays the most essential implement in our work.
IT was put into operation in the Finnish Enforcement institution in the beginning of the 1980’s when the centralised enforcement information system was created. The enforcement information system is an information system maintained with the help of automatic data processing. It was established for the management of various functions on enforcement authorities and intended for the national use of enforcement authorities. The Enforcement Information System includes the enforcement register, which is maintained and operated for the performance of the tasks of the enforcement authorities. The register consists of the national directory and the locally maintained registers. The purpose of the information system and the enforcement register is to promote the appropriate and debtor-based consideration of enforcement matters, electronic services as well as the performance of the management, guidance, inspection and monitoring functions over the administration of enforcement as well as the keeping of statistics.
Almost 90 percent of incoming enforcement matters are nowadays received electronically. An application for enforcement may be submitted through the judicial administrations electronic services (on web), if the judgment has been filed in the register of judgments. Applications for the enforcement of directly distrainable receivables may also be submitted via the electronic service after the applicant has registered as an online applicant. Creditors can also file enforcement requests online directly through the enforcement database if the National Administrative Office for Enforcement has given a permission for it. Permission for filing requests in this way can be given in both civil and public cases. Requesting enforcement through the database is usually the most practical method in public cases, as such debts are usually directly distrainable and a creditor often has very many enforcement matters to send to the authorities.
The enforcement officer shall search, to the extent warranted by the circumstances, for assets belonging to the debtor in order to obtain payment for the applicant. The enforcement officer has the right, notwithstanding the provisions on secrecy, to obtain free of charge the information, documents and materials provided by other authorities and third parties if they are necessary for enforcement in a given enforcement matter. Most of the information is provided by way of an electronic interface. Information about debtors bank accounts and transactions is being transmitted to the enforcement information system within 24 hours from the enquiry made through the system. Same applies to the basic information about debtors incomes and assets provided by the tax office. More detailed information about legal persons tax and custom obligations are being transmitted to the enforcement information system in the form of the compliance report by the Grey Economy Information Unit. This authority gathers information on debtors income and property and provides it to certain authorities like police, customs, tax and enforcement authorities. At the moment enforcement officer has separate access to the land register, vehicle register and business register. In the future the information included in those registers will also be provided by way of an electronic interface directly to the enforcement information system. The enforcement information system is currently moving into a web-browser based system and injunctions given by enforcement officers will be delivered automatically to the banks, land register, vehicle register etc.
The information technology systematizes the everyday work of an enforcement officer when arranging the debtors into different work piles and when transmitting replies to enquiries within a day through the electronic interface. In the future the focus is to evolve the real time reporting which will ease the allocation and the follow-up of work contribution. The filing system will be electronic in which the documents will be easily found afterwards.
Everybody can also use such electronic services as a report of debtors enforcement matters during the past two years or using a counter that shows how much the attachment of salary would bring in a certain case.
So, the information technology serves the debtors, the creditors, the public and other authorities and other interest groups. Moreover IT searches income and property, draws up documents, provides them to those concerned, organizes work and so on. So, in fact, it is a main tool.
At the moment there is a reformation of the enforcement organization under preparation. There will be one, national enforcement authority replacing the 22 enforcement offices that we currently have. Along with the reformation of the enforcement organization, there will also be improvements on the IT-field. In the future we will receive all of the applications from the legal persons and public corporations electronically. The electronic services are also under development. The creditors will have a view to all of their enforcement matters and for example possibility to make alterations to their contact details or amounts of the debts in consequence of the voluntarily made payments and to receive receipts of the payments. The debtors will have an access to the information concerning their enforcement situation and receive mail from the enforcement authority through the electronic services. Mail can already today to some extent be received electronically if the debtor or creditor uses a national electronic service.