Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

22/02/2020
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, để đẩy nhanh kết quả thi hành án từ đầu tháng, đầu năm, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 82/CTHADS-VP ngày 03/02/2020 về việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Trên cơ sở đó, Cục THADS tỉnh đã phân công 03 Đoàn công tác do 03 đồng chí Lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn, với sự tham gia của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục để tiến hành làm việc trực tiếp tại 21 Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc (dự kiến thực hiện trong thời gian 05 ngày công tác, từ ngày 12/02/2020 đến ngày 18/02/2020).
Trong đợt đôn đốc này, các Đoàn đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác của từng đơn vị trong 04 tháng đầu năm 2020 (từ 01/10/2020 đến 31/1/2020), từ công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tổ chức cán bộ, công tác văn phòng, cải cách thủ tục hành chính…, đặc biệt là công tác tổ chức thi hành án.
Trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế đã được thẳng thắn chỉ ra tại các buổi làm việc, các Đoàn công tác đã yêu cầu từng đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm những nhiệm vụ đã được đề ra tại Công văn số 1284/CTHADS-VP ngày 26/9/2019 về việc triển khai công tác năm 2020; Thông báo Kết luận số 1354/TB-CTHADS ngày 11/10/2019 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2020 và Thông báo Kết luận số 1639/TB-CTHADS ngày 11/12/2019 tại Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2020 của Cục THADS tỉnh. Đồng thời, chú trọng tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu cụ thể sau đây: (i) Chú trọng thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đối với công tác THADS, THA hành chính ngay từ đầu năm 2020; (ii) Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực THADS trên địa bàn; (iii) Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị, tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng về công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (iv) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; (v) Kịp thời phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Tổng cục THADS, tiến hành bình xét điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 để tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở của Cục và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; (vi) Làm tốt công tác kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ; (vii) Đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành án dân sự, đặc biệt tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành theo tiến độ đã đề ra để góp phần nâng cao kết quả, tỷ lệ thi hành án của toàn tỉnh...
Tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, sát sao của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nghệ An và sự quyết tâm cao của toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh, Ngành THADS tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.
Lê Thị Huyền Trang, Cục THADS tỉnh Nghệ An