Bình Định: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2020

03/11/2020
Ngày 30/10/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tổ chức Hội nghị trực báo công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng và đồng chí Võ Thị Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục THADS chủ trì. Tham dự hội nghị, ở tỉnh: có các đồng chí Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, đại diện các tổ chức đoàn thể, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký THADS và Kế toán trưởng thuộc Cục; Ở cấp huyện: Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện trong năm 2021.

Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đây cũng là năm các cơ quan THADS triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Với ý nghĩa và tầm quan trong đó, ngay từ đầu năm, Cục THADS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tập trung triển khai và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án, chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên rà soát, phân loại án, trong đó tập trung vào các vụ việc có giá trị thi hành lớn, việc thi hành án có điều kiện thi hành, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, án trọng điểm, các vụ việc có giá trị lớn, liên quan đến án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, các tài sản có thế chấp bảo đảm, có biện pháp, giải pháp giải quyết dứt điểm từng vụ việc thi hành án, phấn đấu nâng cao kết quả thi hành án, đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao. Nhờ đó, kết thúc năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, cụ thể: Về việc: Tổng số việc phải giải quyết là 10.311 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.909 việc; Số thụ lý mới là 7.402 việc, tăng 215 việc (tăng 2,99% so với cùng kỳ năm 2019). Sau khi trừ đi số ủy thác 46 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 10 việc, tổng số phải thi hành là 10.255 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 8.353 việc, chiếm 81,45% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.757 việc, chiếm 17,13% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 7.027 việc, tăng 557 việc (tăng 8,61%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 84,13% (tăng 3,72%) so với cùng kỳ năm 2019; vượt 3,63% so với chỉ tiêu giao (Tổng cục giao 80,5%). Về tiền: Tổng số giải quyết là 1.822 tỷ 041 triệu 299 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 983 tỷ 629 triệu 168 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 838 tỷ 412 triệu 131 nghìn đồng, tăng 135 tỷ 443 triệu 050 nghìn đồng (tăng 19,27%) so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi trừ đi số ủy thác là 32 tỷ 603 triệu 850 nghìn đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 1 tỷ 450 triệu 305 nghìn đồng; nên tổng số phải thi hành là 1.787 tỷ 987 triệu 144 nghìn đồng; trong đó: Số có điều kiện thi hành là 593 tỷ 331 triệu 517 nghìn đồng, chiếm 33,18% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.133 tỷ 921 triệu 177 nghìn đồng, chiếm 63,42% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 267 tỷ 047 triệu 515 nghìn đồng, giảm 25 tỷ 588 triệu 020 nghìn đồng (giảm 8,74%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 45,01% (tăng 10,02%) so với cùng kỳ năm 2019; vượt 7,01% so với chỉ tiêu giao (Tổng cục giao là 38%).
Về công tác tiếp công dân: Trong năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp 93 lượt công dân (Cục: 23 lượt, Chi cục: 70 lượt), 91 người (Cục 20, Chi cục 71), 79 vụ việc (Cục 18, Chi cục 61), không có đoàn đông người. Trong số lượt tiếp công dân, Lãnh đạo cơ quan tiếp công dân 41 lượt với 41 người và 39 vụ việc. Số vụ việc tiếp công dân đã tiếp nhận 79 vụ việc (26 việc khiếu nại, 04 việc tố cáo và 49 việc kiến nghị, phản ánh, yêu cầu giải quyết liên quan đến công tác THADS), trong đó: giải quyết thuộc thẩm quyền 74 việc. Kết quả: đã giải quyết xong 73/74 việc, 01 việc chuyển kỳ sau.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 81 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết: 32 đơn (28 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo). Kết quả, đã giải quyết xong 28/28 đơn khiếu nại; đạt tỷ lệ 100%; trong đó, Đình chỉ: 10; Đúng toàn bộ: 04; Đúng một phần: 07; Sai toàn bộ: 07. Về đơn tố cáo: đã giải quyết xong 03/4 đơn; đạt tỷ lệ: 75%, cụ thể: Tố cáo sai toàn bộ: 03, số chưa giải quyết chuyển kỳ sau: 01 đơn.
Phải nói rằng trong năm 2020, mặc dù việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ có những khó khăn nhất định, như: số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng; có nhiều số việc, tiền tồn đọng qua nhiều năm, chưa có điều kiện thi hành ngày càng nhiều; nhiều vụ án giá trị phải thi hành rất lớn nhưng tài sản bảo đảm giá trị quá nhỏ, hoặc có tình trạng pháp lý phức tạp hoặc người phải thi hành án không có điều kiện thi hành; ý thức chấp hành bản án, quyết định của người phải thi hành án chưa cao, nhiều trường hợp cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành; tình hình dịch, bệnh Covid -19 bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong nước và kéo dài đến nay, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi hành án dân sự của tỉnh nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung tổ chức thi hành án, chủ động bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục THADS, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu được giao nên kết quả thi hành xong về việc đạt tỉ lệ 84,13% (tăng 3,72%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 3,63% so với chỉ tiêu giao, về tiền đạt tỉ lệ 45,01% (tăng 10,02%) so với cùng kỳ năm 2019; vượt 7,01% so với chỉ tiêu giao. Công tác tổ chức, cán bộ luôn được củng cố kiện toàn, phục vụ tốt yêu cầu công tác THADS; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo; công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Có được kết quả nói trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục, Chi cục, sự nỗ lực phấn đấu của công chức, người lao động, sự chỉ đạo kịp thời của Ngành cấp trên, của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020.
Theo Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, tiếp tục phát huy kết quả đạt được nói trên, năm 2021 các cơ quan THADS trong tỉnh quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, kịp thời xác minh, phân loại, rà soát xử lý án, tháo gỡ những khó khăn, xử lý án có vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giao tài sản đối với các vụ việc bán đầu giá thành; giải quyết các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án; chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự kéo dài trên địa bàn; tiếp tục củng cố kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời theo dõi thi hành án hành chính; thường xuyên kiểm tra công tác THADS; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; quyết tâm thi hành án đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được Tổng cục THADS giao năm 2021.
Văn phòng Cục