Lào Cai đánh giá công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021

27/10/2021
Ngày 22/10/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, kế toán thuộc Cục và Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Nhìn chung, trong năm 2021, các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh Lào Cai đã khẩn trương triển khai toàn diện, kịp thời các mặt công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác với nhiều giải pháp đổi mới, đặc biệt đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao theo đúng Kế hoạch đã đề ra; kịp thời ứng phó với tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, công tác thi hành án dân sự, hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng, như: thi hành xong đạt tỷ lệ 90,62% về việc và 56,95% (vượt 16,35% về tiền, 7,62% về việc) so với chỉ tiêu của Tổng cục giao). Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được tăng cường và bảo đảm thông suốt từ Cục đến các Chi cục, nội bộ đoàn kết. Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nề nếp. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công đúng quy định. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường, đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của đơn vị. Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường, nhất là với cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn đến hoạt động thi hành án, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác dự báo chưa lường hết các tình huống phức tạp phát sinh, kết quả thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 chưa đồng đều; kết quả thi hành xong về tiền của một số đơn vị đạt tỷ lệ chưa cao. Công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đôi lúc đôi nơi chưa được kịp thời. Trình tự, thủ tục thi hành án còn có hạn chế, vẫn còn một số sai sót trong nghiệp vụ thi hành án. Việc khai thác Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án chưa đầy đủ các tiện ích và chưa kịp thời cập nhật thông tin quá trình tổ chức thi hành án, số liệu thống kê chưa chính xác dẫn đến, việc gửi báo cáo thống kê của một số đơn vị còn chậm, việc quét và cập nhật dữ liệu hồ sơ lên phần mềm chưa đảm bảo hoàn thành về số lượng hồ sơ và thời gian theo yêu cầu của Tổng cục... Các tồn tại hạn chế trên do một số nguyên nhân: ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, một số vụ việc có giá trị tiền phải thi hành án lớn, tài sản kê biên bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi thiếu sâu sát, kinh phí, cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế so với nhu cầu sử dụng.
Để đảm bảo thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2022 được Tổng cục phê duyệt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Căn cứ Chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành, của địa phương, Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục cho các cơ quan thi hành án dân sự Cục và các Chi cục thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị, Chấp hành viên; Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2022 theo quy trình đã được hướng dẫn tại Công văn số 657/CTHADS-VP ngày 25/5/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc xây dựng và ban hành kế hoạch công tác hàng năm. Trong khi chờ Quyết định giao chỉ tiêu chính thức của Bộ Tư pháp, của Tổng cục, yêu cầu các Chi cục trưởng và Chấp hành viên tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án tạm giao bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu đã được giao năm 2021 theo chỉ đạo tại Công văn số 3499/TCTHADS-TKDLCN ngày 19/10/2021 về triển khai thực hiện công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Tiếp tục chú trọng thực hiện đúng trình tự, thủ tục thi hành án. Tập trung thi hành hiệu quả các việc thi hành án có điều kiện thi hành, năm 2022  tiếp tục thực hiện phương châm “Lấy kết quả thi hành án làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ” đối với cơ quan thi hành án và từng Chấp hành viên. Quản lý chặt chẽ các khoản tiền, tài sản, tang vật thi hành án; thực hiện về kế toán nghiệp vụ, thu, nộp kịp thời, đầy đủ các khoản tiền, phí thi hành án theo quy định. Chú trọng thu tiền thi hành án qua tài khoản. Tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, đề xuất kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, lựa chọn các vụ án trọng điểm, báo cáo Ban Chỉ đạo trước tổ chức khi cưỡng chế Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tổ chức thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, án tín dụng ngân hàng, các đơn vị bán đấu giá tài sản. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1250/QĐ-CTHADS ngày 20/10/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc phân công thực hiện chế độ thống kê, báo cáo trong thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai và các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị tập huấn công tác thống kê, tổng hợp sáng ngày 22/10/2021. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là việc sử dụng Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê kết quả thi hành án, đảm bảo kịp thời cập nhật dữ liệu lên Phần mềm ngay tại thời điểm phát sinh hoặc ngay sau khi phát sinh, không giao tài khoản phần mềm cho người khác sử dụng để bảo đảm an toàn thông tin; phấn đấu quét và cập nhật xong 100% hồ sơ thi hành án lên Phần mềm.
Lê Anh