BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH BAN HÀNH CHỈ THỊ “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC và công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

13/04/2023


Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Cục THADS tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính tỉnh uỷ Hoà Bình và các ban ngành hữu quan xây dựng văn kiện, góp ý dự thảo Chỉ thị về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Ngày 06/4/2023, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.
Chỉ thị số 37-CT/TU  được ban hành thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, trong công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.
Chỉ thị đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tích cực phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc thi hành án; Chỉ thị yêu cầu các cơ quan tư pháp chủ động tích cực trong việc truy thu, truy tìm tài sản; động viên, khuyến khích người phạm tội chủ động khắc phục hậu quả ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Chỉ thị giao các cấp uỷ đảng xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; đồng thời giao Ban Nội chính tỉnh uỷ Hoà bình chủ trì, phối hợp với Uỷ ban kiểm tra và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát, báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị này.
Nguyễn Văn Dũng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình