Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

26/04/2023
Ngày 07/04/2023, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lâm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Kế toán, Chuyên viên tổng hợp tại Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS và Kế toán các Chi cục THADS.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh Hà Giang đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của địa phương, nghiêm túc triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan công tác THADS, theo dõi THAHC. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với Chi cục THADS cấp huyện theo hướng sâu sát, quyết liệt; Thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị để kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp. Việc thi hành các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng; Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo giải quyết; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng; Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan có liên quan; Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý, đội ngũ công chức các cơ quan THADS nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
Kết quả công tác THADS như sau: Thi hành xong về việc là 829/1.217 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 68,12%; Thi hành xong về tiền là 32.195.854.000 đồng/ 83.472.734.000 đồng có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 38,57%.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác THADS còn gặp những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết: Số việc, số tiền mới thụ lý đều tăng cao; Tiến độ giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, có giá trị lớn ở một số huyện còn chậm; Một số Chấp hành viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa chấp hành nghiêm, đầy đủ chỉ đạo của cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Một số đơn vị chưa tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết việc thi hành án; Cơ sở vật chất của một số Chi cục còn khó khăn, chưa có kho vật chứng để bảo quản vật chứng; Trụ sở làm việc của một số Chi cục THADS cấp huyện được xây dựng từ trước năm 2000 theo quy mô cũ, nay đã xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ đến công tác THADS.
 Kết luận Hội nghị đồng chí Lâm Anh Tuấn - Cục trưởng yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất, tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm; Công tác phòng ngừa vi phạm xảy ra trong công tác THADS; Sâu sát hơn đối với các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động thu, chi tiền thi hành án của Chấp hành viên và công chức có liên quan; Tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc trong các cơ quan THADS tỉnh Hà Giang.
 Thứ hai, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Chi cục, tập thể công chức và người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS. Tập trung chỉ đạo thi hành các vụ việc có giá trị lớn, việc thi hành án thu hồi cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, việc có điều kiện thi hành có giá trị trên 100 triệu đồng theo yêu cầu của Tổng cục THADS.
Thứ ba, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức THADS. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và trong kiểm soát, giám sát việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên tại đơn vị.
Thứ tư, chủ động, nắm bắt, theo dõi tư tưởng của công chức và người lao động để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; đề xuất giải quyết những nguyện vọng chính đáng của công chức và người lao động; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Cục xem xét, giải quyết.
Thứ năm, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến về công tác thi hành án dân sự theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục.
Thứ 6, triển khai phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống THADS (19/07/1946-19/07/2023) và Kỷ niệm 30 năm chia tách công tác THADS từ Toà án nhân dân các cấp (30/06/1993-30/06/2023).
                             Ma Ngọc Tuấn-Văn phòng, Cục THADS tỉnh Hà Giang