Cục THADS tỉnh Bình Định: Xây dựng Kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09/04/2024Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chuyên đề năm 2024, 2025 của Đảng bộ tỉnh Bình Định về “Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Bình Ðịnh trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung”, mới đây Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện trong năm 2024.
Việc xây dựng, thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Chuyên đề năm 2024, 2025 của Đảng bộ tỉnh về “Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Bình Ðịnh trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung”. Qua đó, lựa chọn, đưa nội dung chuyên đề vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm của cơ quan và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, quý của chi bộ để triển khai thực hiện, đây được xem là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi đảng viên, công chức, người lao động. Kế hoạch năm 2024, được triển khai, thực hiện đồng bộ với 3 nội dung là học tập, làm theo và nêu gương.
Về học tập: Trong tháng 3, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Chuyên đề năm 2024, 2025 của Đảng bộ tỉnh về “Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Bình Ðịnh trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung” cho toàn thể công chức, đảng viên và người lao động. Đồng thời với học tập chuyên đề, hàng tháng, hàng quý còn tổ chức học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua những nội dung bài viết, mẫu chuyện nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh; những gương người tốt, việc tốt trong công tác, sinh hoạt cho toàn thể công chức, đảng viên và người lao động để học tập, làm theo. Ngoài ra, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những khó khăn, vướng mắc xây dựng kế hoạch để tổ chức quán triệt, triển khai và chỉ đạo thực hiện kịp thời. Để thực hiện các nội dung trên, Chi bộ đã xây dựng một số chuyên đề để học tập, quán triệt hàng quý, cụ thể: Quý I, triển khai, học tập Chuyên đề về thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mỗi đảng viên, công chức, người lao động thường xuyên học tập, làm theo Bác về thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong năm 2024; Quý II, quán triệt Chuyên đề: Một số thiếu sót thường gặp trong quá trình tổ chức thi hành án, nhận diện qua các đợt kiểm tra, tự kiểm tra, các giải pháp cần khắc phục trong thời gian đến; Quý III, Chuyên đề: Thực hiện các quy định liên quan đến công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; Quý IV, Chuyên đề: Một số hạn chế trong công tác tiếp công dân và các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân trong công tác thi hành án dân sự.
Về làm theo, mỗi công chức, đảng viên, người lao động sau khi học tập các chuyên đề phải thực hiện làm theo; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" đến "làm theo", bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện bằng sản phẩm, định lượng cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chi bộ giao, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong thi hành án dân sự, trong thực thi công vụ được giao.
Về nêu gương, sau khi học tâp và làm theo, các đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nêu gương, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, các tổ trưởng tổ đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục trong thực hiện nhiệm vụ. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng trong đơn vị noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì công việc được giao. Mỗi đảng viên, công chức trong đơn vị phải "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Để thực hiện Chuyên đề năm 2024, 2025 của Đảng bộ tỉnh, các đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị xây dựng kế hoạch, bản cam kết năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2024, 2025 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để thực hiện trong năm. Cuối năm, từng đảng viên, công chức báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kết quả công tác để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức, đảng viên, người lao động trong năm 2024.
                                                                             Công Hoàng