Cục THADS thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2024

06/05/2024Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và Quyết định số 489/QĐ-CTHADS ngày 28/2/2024 của Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng năm 2024, ngày 04/5/2024, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2024 cho toàn thể công chức các cơ quan THADS trên địa bàn thành phố. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024 và tăng cường, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cục THADS thành phố đã mời các báo cáo viên có chuyên môn để triển khai và tập huấn cho đảng viên, công chức của đơn vị.
Tại hội nghị tập huấn đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 3, Tổng cục THADS trao đổi nội dung chuyên đề “Công tác xác minh, phân loại án và thống kê thi hành án dân sự theo quy định Thông tư số 06/2029/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính”. Các đồng chí Chấp hành viên, thư ký thi hành án được trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xác minh, phân loại án, rút kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian đến trên địa bàn.
Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, triển khai chuyên đề “Công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị  và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cương kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”.
Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bước chuyển biến căn bản trong nhận thức của đảng viên, công chức đối với công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị và tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, cải cách hành chính để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung nhận diện rõ 10 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, công chức; làm cơ sở đối chiếu, chủ động tự soi, tự sửa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để vi phạm của cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của tập thể. Đồng thời, tạo sức lan tỏa, nhiệt huyết phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến, dám hành động vì lợi ích chung, tạo động lực và điều kiện để đảng viên, công chức yên tâm công tác, phát huy năng lực, sở trưởng và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024./.
                                                                            Mai Phương, Cục THADS TP Đà Nẵng