Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

21/05/2016
 
 


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016.
Về nguyên tắc phối hợp, Quyết định nêu rõ: Công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; Bảo đảm chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành; Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành.
Về nội dung phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình gồm: Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình; Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình; Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình như sau: Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình; Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Thống kê, báo cáo số liệu về phòng chống bạo lực gia đình và Thanh tra, kiểm tra về phòng chống bạo lực gia đình.
Quyết định cũng quy định, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia định tại cơ sở; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, tổ chức liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên cơ sở. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc trợ giúp pháp lý và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.