Ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

10/01/2013


Ngày 13/01/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hà Cường đã đã ký ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTP về việc hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2013 và thay thế Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự. Ban Biên tập xin giới thiệu tới các độc giả để nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Tải nội dung Thông tư tại đây:

Thông tư 01

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Biểu mẫu thống kê