Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 -2020

24/08/2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 113-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2020, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020 trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự. Cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2020, thường xuyên nâng cao nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, công chức, người lao động trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác Tư pháp và về người cán bộ làm công tác Tư pháp.
- Đẩy mạnh và nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gắn với nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể, đội ngũ công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong hoạt động công vụ của công chức người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ công chức, Chấp hành viên trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự có phẩm chất, đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu:
-  Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động nhằm thu hút, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị.
- Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến công chức, người lao động; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào, quyết tâm hành động bằng việc làm cụ thể và thường xuyên trong từng cơ quan, đơn vị, Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải phong phú, thiết thực, hiệu quả, đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua, gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Hệ thống.
        II. NỘI DUNG
1. Chủ đề phong trào thi đua
Phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020.
2. Đối tượng phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua
Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát động và tổ chức triển khai thực hiện đến 100% công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn Hệ thống.
3. Nội dung phong trào thi đua
3.1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các Chi bộ, Đảng bộ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.
3.2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
3.3. Tiếp tục tổ chức học tập và thực hiện nghiêm túc 05 nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BT ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để cụ thể hóa thành những quy tắc ứng xử cụ thể thường xuyên hàng ngày của mỗi tập thể và vị trí công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm.
3.4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Chú trọng xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3.5. Tiếp tục triển khai thực hiện theo phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Nhân rộng những gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.
4. Phương thức, hình thức thực hiện
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn đơn vị, kết hợp lồng ghép nội dung “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”“Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”, với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và triển khai sâu, rộng tới tất cả các tập thể, cá nhân trong đơn vị. Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự, nhất là vai trò gương mẫu của Thủ trưởng và lãnh đạo đơn vị.
- Tổ chức Tọa đàm, hoặc lồng ghép trao đổi, thảo luận nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị- xã hội. Căn cứ vào chỉ đạo của cấp ủy Đảng và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, chuẩn bị nội dung chuyên đề theo quý, tổ chức cho đảng viên, công chức, người lao động thảo luận, liên hệ với bản thân để đề ra các giải pháp thực hiện tốt nội dung học tập trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự. Tọa đàm, sinh hoạt phải được ghi chép vào biên bản sinh hoạt chi bộ, biên bản họp cơ quan theo quy định.
- Khuyến khích công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị viết tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Báo Pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Công thông tin tin điện tử Thi hành án dân sự, Trang thông tin Thi đua - Khen thưởng về những tấm gương người tốt, việc tốt trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Kịp thời phổ biến những kinh nghiệm hay, những ý tưởng sáng tạo, hiệu quả trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuẩn mực đạo đức, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể tiêu biểu về nội dung này.
- Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương hàng năm triển khai cho công chức, người lao động đăng ký nội dung học tập, mỗi năm, mỗi cá nhân có thể đăng ký 01 hoặc nhiều nội dung học tập và nộp về đơn vị. Riêng đảng viên thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng. Hàng năm, cơ quan tổ chức họp đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký học tập của công chức, người lao động. Thủ trưởng đơn vị ghi nhận xét, đánh giá vào Bản đăng ký của công chức, người lao động, làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng cuối năm.
5. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết
Định kỳ 6 tháng, cuối năm tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các đơn vị cần đánh giá việc thực hiện phong trào “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”“Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp” tại cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.
6.  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”  
- Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra lồng ghép việc thực hiện phong trào “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”   kết hợp với kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc;
- Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong đơn vị tổ chức giám sát, phát hiện, kiến nghị và kiểm tra đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị có vi phạm, kịp thời thông báo với Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp công chức, người lao động biết để có biện pháp xử lý.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến độ tổ chức thực hiện
Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức thực hiện thường xuyên, chia làm hai đợt:
1.1. Đợt 1: Thời gian từ khi Kế hoạch được ban hành đến 11/6/2018, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).
1.2. Đợt 2: Thời gian từ 12/6/2018 đến kết thúc năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2020).
Việc tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp, của Tổng cục Thi hành án dân sự cho từng đợt thi đua.
2. Trách nhiệm thực hiện
2.1. Tổng cục Thi hành án dân sự
Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020 trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự; thường xuyên bám sát thực tiễn, nghiên cứu, kịp thời hướng dẫn và tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề ra các giải pháp mới để tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  đạt hiệu quả.
Giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối, tham mưu, giúp Lãnh đạo Tổng cục triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, xây dựng báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trong toàn Hệ thống.
2.2. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ Kế hoạch của Tổng cục và đặc điểm, tình hình của địa phương, Thủ trưởng các đơn vị tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, ban hành Kế hoạch cụ thể hóa nội dung phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo tình hình thực hiện (trong báo cáo công tác thi đua, khen thưởng) về Tổng cục tổng hợp chung.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020 trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự. Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục, ĐT: 0462739596) để được hướng dẫn, giải đáp./.