Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống THADS

10/06/2020
Trong thời gian qua, công tác quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, Lãnh đạo Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương quan tâm tổ chức thực hiện một cách thường xuyên thông qua các hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức Hệ thống Thi hành án dân sự. Ngày 26/5/2020 vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 64 điểm cầu (Tổng cục và 63 Cục Thi hành án dân sự) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống Thi hành án dân sự. 

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có GS.TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tới truyền đạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và với ngành tư pháp, Thi hành án dân sự nói riêng.
 

Hội nghị cũng được nghe một số chuyên đề: Chuyên đề tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm tra, kiểm soát công vụ (do Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị); Chuyên đề về một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính (do Văn phòng Tổng cục chuẩn bị); Chuyên đề về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Thi hành án dân sự (do Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chuẩn bị).

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Thi hành án dân sự và cung cấp một số tư liệu tại Hội nghị trực tuyến nêu trên để các cơ quan Thi hành án dân sự quán triệt, triển khai, học tập, Tổng cục Thi hành án dân sự cung cấp video nội dung nói chuyện, trao đổi của GS.TS Hoàng Chí Bảo tại Hội nghị và một số chuyên đề liên quan.
 
Tải nội dung các Chuyên đề tại file đính kèm./.