Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

15/04/2020
Ngày 14/4/2020, Bộ Tư pháp đã ký ban hành văn bản số 1357/VBHN-BTP văn bản hợp nhất Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐCP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.