Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế làm việc (kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TCTHADS ngày 15/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)

23/06/2020
Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS); Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp quản lý công chức, việc chức, người lao động thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan THADS; Quyết định số 2693/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc  mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, ngày 15/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục THADS.


Quy chế gồm 10 chương, 42 điều; phạm vi và đối tượng áp dụng của Quy chế là Tổng cục THADS, theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Tổng cục THADS; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu sự điều chỉnh của Quy chế (Điều 1). Đặc biệt, nguyên tắc làm việc của Tổng cục THADS được Quy chế quy định rất rõ ràng, chặt chẽ với mục đích phục vụ nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, cụ thể:
1. Tổng cục làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt của Tổng cục trưởng đối với các lĩnh vực công tác của Tổng cục, của Hệ thống; mọi hoạt động của Tổng cục phải tuân theo quy định của pháp luật, của Bộ Tư pháp và Quy chế làm việc của Tổng cục.
2. Một người, một đơn vị được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị, một người chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ được giao cho đơn vị nào thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ được giao.
3. Công chức, viên chức chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; đúng trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế làm việc của Tổng cục, của đơn vị, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu của cơ quan cấp trên.
4. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của công chức, viên chức, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chất lượng và hệu quả trong mọi hoạt động; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, bảo đảm tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ, tính pháp quyền, hiện đại, liêm chính, phục vụ nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
Ngoài quy định chung nêu trên, Quy chế quy định trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc và quan hệ công tác của Tổng cục trưởng, các Phó Tổng cục trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS; quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Tổng cục với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị khác; giữa Lãnh đạo Tổng cục với Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục; giữa thủ trưởng đơn vị với cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị; giữa Tổng cục với Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Quy chế còn quy định về Chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng và ban hành đề án văn bản; chế độ thông tin, báo cáo vv... thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục THADS.
Quy chế được ban hành, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đảm bảo trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa và chống các hành vi tham nhũng, quan liêu, góp phần xây dựng đơn vị Tổng cục THADS luôn luôn trong sạch, vững mạnh.
File đính kèm