Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua năm 2018

28/04/2018
Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018 của Công đoàn Bộ Tư pháp, để tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân thiết thực lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự phát động tới toàn thể công chức, người lao động trong Tổng cục phong trào thi đua năm 2018 theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018 số 08/KH-CĐ ngày 27/4/2018.


Mục đích động viên toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động phát huy truyền thống thi đua ái quốc, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất và công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát huy tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể đoàn viên công đoàn Bộ Tư pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Ngành, của Hệ thống thi hành án dân sự trong năm 2018; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trong cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh. Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân gương mẫu trong các phong ừào thi đua để nuôi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, làm động lực phát triển nhân ra diện rộng, tạo môi trường lành mạnh để thu hút đoàn viên tham gia vào tổ chức công đoàn.
Yêu cầu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 và Kế hoạch công tác của tùng đơn vị. Nội dung thi đua phải thiết thực, phù họp, khuyến khích được đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo trong công việc. Hình thức, phương thức phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, phù hợp với tính chất, điều kiện cụ thể về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng nguời cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.
Nội dung thi đua hưởng ứng phong trào thi đua của ngành Tư pháp năm 2018 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”, và Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2018 của Công đoàn Bộ Tư pháp. Công đoàn cơ sở Tổng cục phát động phong trào thi đua năm 2018 tập trung vào các nội dung sau:
1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn
- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ”', "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuy, gương mẫu"', “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào khác do Bộ, do Tổng cục phát động.
- Ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.Tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới", phong trào “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.
2. Thi đua đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, Chương trình công tác
- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn viên chức Việt Nam;
- Tiếp tục Quán triệt sâu rộng tới toàn thể đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ sở và các Tổ công đoàn về nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ- BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm đẩy mạnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; đổi mới lề lối làm việc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng trong thực thi các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị;
- Nghiêm túc tổ chức, quán triệt yêu cầu của Chương trình hành động số 02-Ctr/BCS ngày 07/11/2017 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đối với công tác thi hành án dân sự; thay đổi tư duy, nhận thức tiếp cận theo thông lệ quốc tế chuẩn mực; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, tham gia hiệu quả vào việc thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; gương mẫu thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt vì lợi ích đoàn viên;
- Vận động cán bộ, công chức, viên chức phát huy trí tuệ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kiến thức pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tạo khí thế phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
3. Thi đua xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh
- Triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng công đoàn cơ quan, đơn vị vững mạnh xuất sắc. Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội IV Công đoàn viên chức Việt Nam về xây dựng công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở. Phấn đấu 100% các tổ công đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, không có tổ công đoàn yếu kém; góp phần vào việc nâng cao vị trí, vai trò của Công đoàn Tổng cục trong đời sống chính trị, xã hội;
- Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác tài chính, công tác kiểm tra; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Căn cứ chương trình công tác năm 2018 của Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Tổng cục, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các tổ công đoàn trực thuộc cần đề cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch chỉ đạo và phát động phong trào thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm đến 100% đơn vị, cơ sở. Phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc kiểm tra thực hiện phong trào đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu. Lựa chọn các hình thức, biện pháp phù họp với từng cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động và đăng ký thi đua.
Phong trào thi đua được tổ chức thành 2 đợt:
Đợt 1: Từ tháng 01/01/2018 đến 30/6/2018: Các tổ công đoàn trực thuộc cần tập trung phát động, triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới”; chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-30/2/2018), chào mừng kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5 và Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Tổ chức sơ kết cùng với sơ kết công tác công đoàn 06 tháng đầu năm 2018;
Đợt 2: Từ tháng 01/7/2018 đến 31/12/2018: Các tổ công đoàn trực thuộc cần tập trung tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945-02/9/2018); chào mừng 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2018); 72 năm Ngày Truyển thống thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2018) và 25 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993 - 2018); chào mừng 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 24 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam; chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tổ chức tổng kết cùng với tổng kết công tác công đoàn năm 2018.
Trong từng đợt thi đua có tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao... Các hoạt động cần được định hướng một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực để thu hút công đoàn viên tham gia với tinh thần sôi nổi, hào hứng, trách nhiệm và tự tin.
Trưởng các Ban thuộc Công đoàn và các Tổ Công đoàn trực thuộc chủ động báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai Kế hoạch, đồng thời quán triệt sâu sắc đến công chức, người lao động về mục đích, yêu cầu, nội dung phong trào thi đua. Sau mỗi đợt thi đua có tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Căn cứ vào tình hình thực tế, các Ban thuộc Công đoàn, Tổ Công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua ở đơn vị mình, báo cáo kết quả đăng ký thi đua và thực hiện phong trào thi đua về Công đoàn Tổng cục (Ban Thi đua Công đoàn).
Với khí thế thi đua chung của cả nước, phát huy thành tích năm 2018 của Công đoàn Tổng cục, công chức, đoàn viên công đoàn Tổng cục đoàn kết, thống nhất, sáng tạo và tự tin bước vào năm mới với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
Trung tâm