Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan Tổng cục

23/04/2018
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 02/3/2018 về phiên họp ngày 28/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 04/KH-ĐU ngày 27/3/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình số 08-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 về công tác năm 2018 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 16/4/2018, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch số 35/KH-ĐU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ công chức Thi hành án dân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, những năm qua, Đảng ủy Tổng cục đã tích cực tổ chức thực hiện nhiều hoạt động học tập và làm theo Bác tại cơ quan Tổng cục cũng như trong toàn Hệ thống. Tiêu biểu như, ngày 23/8/2016, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch số 2785 /KH-TCTHADS phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020; ngày 15/5/2017, Tổng cục đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, Đảng ủy Tổng cục được Đảng ủy Bộ Tư pháp chỉ đạo điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Nghị quyết phiên họp ngày 28/02/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp). Đây là sự ghi nhận của Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với Đảng ủy Tổng cục vì những kết quả tốt đã đạt được trong thời gian qua, vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm để Đảng ủy Tổng cục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được.
Với tinh thần đó, Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng dự thảo, báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Bộ và ban hành Kế hoạch số 35/KH-ĐU ngày 16/4/2018 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nội dung và trách nhiệm thực hiện.
Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác của mỗi công chức, đảng viên, của cơ quan Tổng cục; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ.
Kế hoạch yêu cầu các Chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục, cụ thể hóa thành những nội dung tại các buổi sinh hoạt, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và từng cá nhân. Kết hợp với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đang triển khai trong Đảng, của Bộ Tư pháp và của Tổng cục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp và nhiệm vụ cụ thể của Tổng cục, các cơ quan trực thuộc Tổng cục.
Đảng ủy Tổng cục xác định tập trung 06 nội dung chính để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bao gồm:
Thứ nhất, Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó: (i) Đảng ủy, các Chi ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt các nội dung học tập và làm theo Bác, tập trung vào chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương); (ii) Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), Tổng cục sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự để quán triệt, học tập theo chuyên đề năm 2018; (iii) Tổ chức thực hiện quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng: “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp”; (iv) Trên cơ sở Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cụ thể trong từng lĩnh vực công tác của đơn vị mình và đẩy mạnh học tập, làm theo Bác gắn với các chuẩn mực đạo đức nêu trên; và (v) Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy Tổng cục và các Chi bộ trực thuộc.
Thứ hai, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 về công tác năm 2018 của Đảng ủy Tổng cục, đồng thời thực hiện hiệu quả Quyết định số 213/QĐ-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục.
Thứ ba, Chỉ đạo điểm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp đối với Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ và Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thứ tư, Xây dựng điển hình và tăng cường công tác tuyên truyền. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan lựa chọn trong cơ quan mình những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa ngay tại cơ quan, đơn vị nơi công tác và ở cộng đồng dân cư. Phấn đấu mỗi tháng có ít nhất 01 bài viết tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Thứ năm, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội. Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên lồng ghép việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, các buổi sinh hoạt tập thể nhân kỷ niệm các ngày lễ, các mốc lịch sử quan trọng, các ngày truyền thống, các phong trào do tổ chức mình phát động.
Thứ sáu, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác tổng kết năm; chú trọng biểu dương, khen thưởng, rút kinh nghiệm hàng năm để triển khai những năm tiếp theo. Đảng ủy, các Chi ủy trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, những biểu hiện hình thức trong triển khai thực hiện.
Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc căn cứ Kế hoạch này, các văn bản của Đảng ủy Tổng cục đã ban hành và nhiệm vụ cụ thể của cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan mình, hoàn thành trước 05/5/2018. Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn, Đoàn thanh niên định kỳ báo cáo hoặc thông tin tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục, trong đó kết hợp báo cáo nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (nếu có), thời gian chậm nhất trước 20/4 (báo cáo 6 tháng), ngày 25/10 (báo cáo tổng kết năm) gửi về Đảng ủy Tổng cục (qua Văn phòng Đảng ủy) để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Bộ Tư pháp.