Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự

07/05/2018
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 2/3/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 1471/KH-TCTHADS ngày 04/05/2018 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.


Mục đích đặt ra là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong hoạt động công vụ; làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức, người lao động; củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vũng mạnh.
Yêu cầu gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thành quyết tâm, hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên trong từng cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi công chức, viên chức, người lao động; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào.
 Nội dung kế hoạch xác định:
1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1.1. Công chức, người lao động cam kết thực hiện tốt các nội dung:
- Đối với công việc trong cơ quan: Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ chức danh trong quá trình làm việc; thực hiện đúng kỷ luật lao động, không đi trễ, về sớm; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, chơi games, đánh bài, uống rượu bia trong giờ làm việc; đoàn kết với đồng nghiệp, phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đơn vị, cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ; trách nhiệm, tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính.
- Đối với nhân dân (tổ chức, cá nhân): Thái độ tiếp xúc niềm nở, tận tình, lịch sự; hành vi giao tiếp tôn trọng, nhiệt tình; nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết công việc và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; không đùn đẩy, né tránh; thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án, quyết định có hiệu lực thi hành; không trễ hẹn, không sách nhiễu, gây phiền hà với nhân dân.
1.2. Tập thể, cơ quan cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:
- Tạo nề nếp gọn gàng, sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại công sở.
- Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành và quản lý công việc.
- Thực hiện đúng, đầy đủ công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của Ngành, đơn vị, địa phương mình.
- Các đơn vị cam kết không để xảy ra mất đoàn kết, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác thi hành án dân sự; cam kết không có cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị bị xử lý kỷ luật do vi phạm các nội dung quy định tại Kế hoạch này hoặc do các hành vi tiêu cực khác.
2. Đẩy mạnh thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngảnh Tư pháp” với các nội dung chủ yếu sau:
2.1. Tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung trọng tâm như sau: Có lối sống giản dị, trung thực; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan; có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt.
2.2. Tiếp tục phổ biến và quán triệt, thực hiện nội dung Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” trong các cơ quan thi hành án dân sự theo 5 Chuẩn mực đã được cụ thể hóa sau đây:
- Với Tổ quốc: Trung thành, phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
- Với nhân dân: Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
- Với công tác tư pháp: Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư.
- Với đồng nghiệp: Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ.
3. Tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự
 Quán triệt, học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đâu, của cản bộ; đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh ”.
4. Xây dựng điển hình và tăng cường công tác tuyên truyền
Tổng cục, Cục, Chi cục Thi hành án dân sự lựa chọn trong cơ quan, đơn vị mình những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiêu biểu, tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ cổ vũ phong trào thi đua.
Trung tâm