Chi bộ Trung tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

26/05/2018
Bác Hồ kính yêu đã để lại cho thế hệ chúng ta bao la là di sản quý giá, trong đó tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo. Đối với Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp luôn tin tưởng học tập và làm theo trong từng hành động của Chi bộ, của từng đảng viên.


1. Một là, về nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo
Chi bộ xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên và của chi bộ. Trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm.., với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Vì vậy, trong chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ, cũng như đơn vị, của từng đảng viên, công chức hàng năm, hàng tháng đều nhất quán mục tiêu và nhiệm vụ này.
2. Hai là, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong hành động của đảng viên, Chi bộ
- Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh từ rộng đến hẹp, từ chung đến riêng với 6 nội dung lớn, trong đó nổi bật lên đảng viên phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.
Tư tưởng này được cụ thể hóa vào hành động của Chi bộ, hoạt động của Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù hoạt động của Trung tâm gắn liền với công việc chuyên môn của đơn vị mang tính chất bổ trợ nhiều hơn chỉ đạo, điều hành trong Hệ thống thi hành án dân sự thế nhưng Chi bộ Trung tâm  đã tham mưu với Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và giúp Lãnh đạo Tổng cục đề xuất Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Chính phủ, Quốc hội quản lý, chỉ đạo, điều hành, giao chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án vừa đảm bảo Hệ thống thi hành án có thể hoàn thành nhiệm vụ, kích thích, tạo động lực làm việc, đồng thời hạn chế tư tưởng thỏa mãn, hài lòng với những gì đã đạt, ngăn chặn tư tưởng chạy theo thành tích, chây ỳ, lười biếng, không tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao cho các Chấp hành viên, cơ quan thi hành án đã sát hơn với thực tiễn, có tính khả thi và bền vững, phản ánh thực chất hơn kết quả thi hành án. Dữ liệu về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã được cập nhật, quản lý và khai thác hiệu quả hơn.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự từng bước được tăng cường, với Hội nghị truyền hình từ Tổng cục Thi hành án dân sự đến các Cục Thi hành án dân sự, Trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự vận hành tương đối ổn định, hiệu quả; Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức, thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án đã được tập huấn toàn quốc, đang triển khai giai đoạn 1 ở 15 địa phương và nhiều hạng mục công nghệ thông tin khác đang và sẽ triển khai, đáp ứng yêu cầu của thời đại, trước thời cơ và thức thức của cách mạng Công nghiệp 4.0, góp phần nhất định cho Trung tâm nói riêng, Tổng cục Thi hành án dân sự và toàn Hệ thống Thi hành án dân sự nói chung hoàn thành nhiệm vụ.
- Đạo đức Hồ Chí Minh gồm 05 nội dung chính, thể hiện ở lòng trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có "tinh thần quốc tế trong sáng". Trong rèn luyện đạo đức, Chi bộ Trung tâm  học tập theo Người coi tự rèn luyện có vai trò cực kỳ quan trọng. Chi bộ Trung tâm thấm nhuần đã là người thì ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có thiện, có ác ở trong mình. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào con người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc, thấy rõ cái hay, cái tốt, cái thiện để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu, cái ác để khắc phục, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa. Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong mọi mối quan hệ của mình, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt chi bộ, cộng đồng.
Trong sinh hoạt chi bộ, Chi bộ Trung tâm  thẳng thắn góp ý chân thành, chỉ ra những mặt mạnh, cái được và những hạn chế, tồn tại, cái chưa được của đơn vị, chi bộ và từng đảng viên để rồi từ đó phát huy kết quả, tu dưỡng, khắc phục hạn chế, tồn tại. Một biểu hiện nhỏ về đạo đức cách mạng là tôn trọng đồng nghiệp cùng phòng làm việc, ở Chi bộ Trung tâm  các đồng chí nghiện thuốc lá chủ động ra khỏi phòng làm việc khi hút thuốc, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, Chi bộ Trung tâm  cũng đưa rõ trong vào Quy chế làm việc của Trung tâm quy định “không hút thuốc lá tại nơi làm việc”.
3. Ba là, về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.
Với đặc thù nghề nghiệp, đảng viên, công chức của Trung tâm phần đông là cán bộ kỹ thuật, được đào tạo chuyên môn về công nghệ thông tin,  làm công tác thống kê do đó nhiều đồng chí dễ tiếp thu phong cách tư duy: độc lập, tự chủ, sáng tạo; phong cách làm việc: khoa học, có kế hoạch; đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn. Phong cách diễn đạt: Cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực; diễn đạt ngắn gọn, nghĩ gì nói ấy. Phong cách ứng xử: Khiêm tốn, làm nhiều nói ít. Phong cách sinh hoạt: Sống cần kiệm, liêm chính, chân tình. Những phong cách ấy Chi bộ Trung tâm học tập và làm theo Hồ Chí Minh chính là thế mạnh góp phần cho Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ, làm được nhiều việc rất khó, trong bối cảnh người ít, việc nhiều. Chi bộ Trung tâm rất tự tin, tự hào.
Một bài thơ của Bác trong tập Nhật ký trong tù viết năm 1942-1943 nêu lên một hiện thực thông thường, ai cũng có thể nhìn thấy, quan sát, kiểm nghiệm được nhưng mang một ý nghĩa sâu sắc đối với việc rèn luyện phấn đấu của con người. Tính chất triết lí bộc lộ rõ với một ý nghĩa rộng lớn nhiều mặt. Việc đạt tới những kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp chính trị, trong việc tiếp thu và phát huy tri thức của nhân loại, trong tu dưỡng đạo đức, tác phong… Nghĩa là tất cả những sự nghiệp của con người, nhất là người chiến sĩ cách mạng như chúng ta đều phải trải qua một quá trình lâu dài phấn đấu, phải chịu đựng những khó khăn, gian khổ, phải được tôi luyện với những thử thách ghê gớm, kể cả những lúc gặp thất bại … đều phải vượt qua mới đi đến thành công, thắng lợi, kể cả trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là bài thơ "Nghe tiếng giã gạo":
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
Trong thời gian tới, Chi bộ Trung tâm tiếp tục thực hiện các biện pháp, hành động cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Anh Tuấn