Thống nhất về chỉ tiêu và phương pháp thống kê thi hành án dân sự

30/09/2021
(PLVN) Bên cạnh những kết quả đạt được, sau hơn 4 năm thực hiện, Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc phối hợp lập, gửi báo cáo và kiểm tra liên ngành trong thống kê THADS đã dần bộc lộ những tồn tại, hạn chế, cần sửa đổi kịp thời.


Việc triển khai Thông tư liên tịch số 06 thời gian qua đã mang lại những kết quả nhất định như: cung cấp thông tin, số liệu thống nhất phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của mỗi ngành trong THADS; cung cấp số liệu báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.... Tuy nhiên, một số quy định của Thông tư đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc như: việc phối hợp xây dựng báo cáo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; thời điểm lấy số liệu, phương thức gửi báo cáo, cách thức tổng hợp số liệu chưa thống nhất với Chế độ báo cáo thống kê của mỗi ngành; một số chỉ tiêu thống kê hiện hành chưa phù hợp với thực tiễn; nội dung, phương thức thống kê chưa cụ thể.
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhiều chỉ tiêu liên quan đến thống kê các khoản thu trong các bản án, quyết định về tham nhũng, kinh tế cũng đã có sự thay đổi. Đây là vấn đề cấp bách, mang tính thời sự nên cũng cần phải được sửa đổi, bổ sung.
Để khắc phục những vấn đề nêu trên, Thông tư mới cần thống nhất về chỉ tiêu thống kê; phương pháp thống kê; thời điểm lấy số liệu; phương pháp tính; kỳ báo cáo thống kê, từ đó đảm bảo thống nhất số liệu liên quan đến công tác THADS trong báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trước Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi ngành trong việc lập, gửi, rà soát, tổng hợp báo cáo thống kê liên ngành; việc phối hợp kiểm tra và xử lý các vướng mắc trong thống kê liên ngành về THADS. Đồng thời hạn chế không làm tăng biểu mẫu; giảm chỉ tiêu, đảm bảo rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện; đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập, gửi báo cáo thống kê liên tịch về THADS.
Theo đó, để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp thực tiễn thống kê kiên ngành trong THADS, Dự thảo Thông tư mới đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc thống kê liên ngành bao gồm: Thống nhất biểu mẫu, giải thích và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu, thời hạn và kỳ thống kê và Thống nhất sử dụng số liệu thống kê THADS liên ngành trong các báo cáo của Bộ Tư pháp, VKSNDTC, TANDTC.
Dự thảo Thông tư cũng thiết kế lại các biểu mẫu phù hợp với đối tượng thực hiện, đồng thời sửa tên các biểu mẫu cho phù hợp với nội dung. Để thực hiện quy định tại Điều 313 Luật Tố tụng hành chính, Điều 33, Điều 34 của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, dự thảo Thông tư đã bổ sung Biểu mẫu Thống kê việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về Vụ án hành chính, kết quả theo dõi việc THAHC.
Về chỉ tiêu thống kê THADS liên ngành, để đảm bảo tính khả thi, Dự thảo Thông tư đã loại bỏ các chỉ tiêu chi tiết, ví dụ như: không quy định chỉ tiêu theo 7 tội danh liên quan đến tội tham nhũng mà quy định thống kê theo các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ, các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế theo quy định tại các Chương của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Dự thảo Thông tư cũng đã đưa quy định chỉ tiêu thống kê đối với “Kết quả thi hành đối với tội phạm về phụ nữ và trẻ em” và “Kết quả thi hành đối với tội phạm rửa tiền” ra khỏi chỉ tiêu cần thống kê trong biểu mẫu, chỉ tập trung vào những chỉ tiêu chung cần thống nhất giữa ba ngành khi báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi quy định kỳ báo cáo thống kê từ 12 kỳ thành 4 kỳ để đảm bảo phù hợp với thực tiễn sử dụng số liệu, giảm áp lực cho các cơ quan THADS, TAND, VKSND địa phương. Như vậy, sau khi sửa đổi, báo cáo thống kê liên ngành được thực hiện tại kỳ báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng và 12 tháng và quy định cụ thể thời điểm bắt đầu của kỳ báo cáo thống kê bắt đầu từ ngày 01/10 hàng năm.
Đồng thời bổ sung quy định thời hạn lập, ký xác nhận báo cáo thống kê và xử lý trường hợp thống nhất số liệu liên quan đến cơ quan cấp trên hoặc cơ quan khác và chỉnh sửa nội dung liên quan đến việc thống nhất số liệu khi có chênh lệch. Sửa thời hạn gửi báo cáo và phương thức gửi báo cáo cho phù hợp với yêu cầu của từng ngành trong việc xây dựng báo cáo Chính phủ và thực tiễn lập báo cáo thống kê THADS liên ngành và bổ sung quy định đính chính số liệu khi có sai sót về số liệu.
Lê Hồng
Nguồn: baophapluat.vn