Thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

29/05/2007

Ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định 73/2007/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sựQuyết định nêu rõ, chế độ bồi dưỡng được áp dụng đối với chấp hành viên, cán bộ thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ chức xã hội trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hàn án dân sự.

Mức chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự, cụ thể:

- Người chủ trì cưỡng chế thi hành án: 50.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

- Những người khác trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án: 40.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

- Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản được huy động tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết được áp dụng chế độ bồi dưỡng là 40.000đồng/người/ngày.

Nguồn kinh phí chi thực hiện chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án lấy trong chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án nộp theo quy định, trường hợp người bị cưỡng chế thi hành án được miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật thì lấy từ ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 242/TTg (ngày 17/4/1997) của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án.

(Theo website Chính phủ)