Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành

04/06/2007
Ngày 14/01/2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước ta thông qua Pháp lệnh Thi hành án dân sự (gọi tắt là Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004). Pháp lệnh này có 8 chương, với 70 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004 và thay thế Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 21/4/1993. Sau khi Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 có hiệu lực thi hành, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có những văn bản quan trọng sau đây:


1.     Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/1/2004.

2.     Công số 135/TP-THA ngày 27/07/2004 của Bộ Tư pháp về việc thi hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004.

3.     Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án.

4.     Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ quy định thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

5.     Quyết định số 527/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.

6.     Công số 1549/TP-THA ngày 01/06/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chuyển sổ kế toán, thu chi nghiệp vụ thi hành án.

7.     Công số 404/TP-THA ngày 24/02/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án.

8.     Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

9.     Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/05/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

10.  Quyết định số 593/2004/QĐ-BTP ngày 18/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thiết lập, tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng về công tác thi hành án dân sự.

11.  Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự và một số văn bản pháp luật về thi hành án dân sự.

12.  Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự.

13.  Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

14.  Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự.

15.  Thông tư số 86/2005/TT-BTC ngày 03/10/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự.

16.  Quyết định số 1265/2005/QĐ-BTP ngày 16/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định về mẫu, màu sắc, nguyên tắc sử dụng trang phục, phù hiệu Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; mẫu thẻ, việc cấp phát, thay đổi và thu hồi thẻ Chấp hành viên.

17.  Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/6/2005 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính “hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

18.  Công số 2257/VKSTC-V10 ngày 23/08/2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc chỉ đạo phối hợp và kiểm sát việc xét miễn, giảm thi hành án dân sự đợt  1 năm 2005.

19.  Chỉ thị số 193/2005/CT-CA ngày 29/8/2005 của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/6/2005 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính “hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

20.  Thông tư số 06/2005/TT-BTP ngày 24/6/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyển chọn, bổ nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên.

21.  Quyết định số 93/2005/QĐ-BQP ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “về việc thành lập Cục thi hành án Bộ Quốc phòng”.

22.  Quyết định số 94/2005/QĐ-BQP ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “về việc đổi tên các cơ quan thi hành án cấp quân khu”.

23.  Thông tư số 117/2005/TT-BQP ngày 12/08/2005 của Bộ Quốc phòng “hướng dẫn việc xử lý tài sản tịch thu theo bản án, quyết định của Toà án quân sự và trách nhiệm của đơn vị quân đội được thi hành án dân sự”.

24.  Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC ngày 16/9/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát Thẻ Chấp hành viên, trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự”.

25.  Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ “về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên”.

26.  Công số 1797/TP-THA ngày 21/06/2005 của Bộ Tư pháp về việc gửi biểu mẫu hồ sơ bổ nhiệm chấp hành viên.

27.  Công số 2161/TP-THA ngày 22/07/2005 của Bộ Tư pháp về tổ chức cán bộ.

28.  Công số 2825/BTP-THA ngày 23/09/2005 của Bộ Tư pháp về tổ chức cán bộ.

29.  Công số 2831/BTP-THA ngày 23/09/2005 của Bộ Tư pháp về việc xét chuyển ngạch công chức cơ quan thi hành án dân sự.

30.  Quyết định số 93/2006/QĐ-BTP ngày 10/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp "về việc phê duyệt Đề án bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán thuộc Bộ quản lý".

31.  Quyết định số 02/2006/QĐ - BTP ngày 14/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự.

32.  Quyết định số 86/2006/QĐ - BQP ngày 18/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định Chế độ báo cáo công tác thi hành án dân sự trong quân đội.

33.  Thông tư liên tịch số 43/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 19/5/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp “hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án".

34.  Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 23/5/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính "hướng dẫn về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và công chứng viên".

35.  Thông tư liên tịch số 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26/7/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp "hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự”.

36.  Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29/8/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an "hướng dẫn về việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự”.

37.  Công văn số 452/BTP-KHTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

38.  Công văn số 3634/BTP-THA ngày 03/11/2006 của Bộ Tư pháp về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác thi hành án dân sự.

39.  Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 02/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự.

40.  Công văn số 118/BTP-KHTC ngày 11/1/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 68 về quản lý kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự.

41.  Công văn số 120/BTP-KHTC ngày 12/1/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý một số vấn đề về mua sắm trang phục thi hành án.

42.  Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực, trong đó có văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

43.  Công văn số 717/BTP-THA ngày 28/2/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về  nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ thi hành án dân sự.

44.  Công văn số 1045/BTP-THA ngày 19/3/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về tổ chức cán bộ (bổ nhiệm lại và chi trả phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên).

45.  Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29/3/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

46.  Quyết định số 01/2007/QĐ-BTP ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

47.  Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự.

Lê Anh Tuấn