THADS tỉnh Lào Cai: Thành lập Công đoàn cơ sở

09/11/2007


Ngay sau khi thành lập Chi bộ thi hành án thuộc Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Lào Cai. Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã có tờ trình xin thành lập công đoàn cơ sở. Ngày 29 tháng 10 năm 2007 Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai đã ra quyết định số 17/QĐ-CĐVC về việc thành lập Công đoàn cơ sở Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2007 với tổng số đoàn viên là 17 đồng chí. 

Anh Tuấn