Sở Tư pháp Lạng Sơn thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện

27/05/2008

Thực hiện Kế hoạch số 1893/KH-TTr ngày 31/12/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp về Thanh tra, kiểm tra công tác Tư pháp năm 2008, ngày 21/5/2008, Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn đã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Chi Lăng.Thành phần của Đoàn kiểm tra gồm có 5 đồng chí: đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh làm Trưởng Đoàn; đồng chí Chánh Thanh tra Sở làm Phó Đoàn; 01 chuyên viên Thanh tra Sở làm Thành viên; 01 Chấp hành viên THADS tỉnh phụ trách tuyến huyện là đối tượng kiểm tra làm Thành viên; 01 kế toán THADS tỉnh làm Thành viên.

Quyết định đã giao cho Trưởng Đoàn kiểm tra chủ động tổ chức tiến hành kiểm tra công tác THADS các huyện nêu trên, đồng thời ấn định thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến 25/6/2008./.

                Đức Khoa