Tp. Nha Trang (Khánh Hoà): Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác thi hành án dân sự chuyển giao cho cấp xã

02/06/2008

Ngày 27/5/2008, UBND TP.Nha Trang đã ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác thi hành án dân sự chuyển giao cho cấp xã. Chỉ thị nhận định:Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang theo hướng dẫn của các văn bản do Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh ban hành, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, số lượng án phải thi hành ở xã, phường còn tồn rất nhiều, kéo dài và tỉ lệ thi hành xong trong năm 2007 và quý I năm 2008 đạt rất thấp. Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, kéo dài, tránh tồn đọng án trên địa bàn thành phố. UBND thành phố Nha Trang yêu cầu:

          - Trưởng Phòng Tư pháp tham mưu UBND thành phố và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang kiểm tra, tổng hợp tình hình, hướng dẫn, đề xuất những giải pháp tích cực cho hoạt động thi hành án dân sự thành phố.

          Tham mưu cho UBND thành phố khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, báo cáo với UBND thành phố những xã, phường chưa tổ chức thực hiện hoặc đã tổ chức thực hiện việc thi hành án nhưng kết quả đạt tỉ lệ thấp để UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

          - Trưởng Thi hành án dân sự thành phố có trách nhiệm hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến việc thi hành án; kiến nghị kịp thời và đề ra giải pháp cụ thể đối với trường hợp án phức tạp, kéo dài, khó giải quyết và tăng cường phối hợp UBND các xã, phường sớm giải quyết dứt điểm.

          - Đài Truyền thanh, Phòng Tư pháp tăng cường hơn nữa việc phổ biến pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự, chú trọng việc thi hành án ở các xã, phường. Tăng số lượng bài viết và đưa tin để tuyên dương các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

          - Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự như: Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 28/01/2004; Nghị định 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự; Thông Tư 05/2002/TT-BTP ngày 27/02/2002 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn chuyển giao một số vụ việc trong thi hành án cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành và các văn bản có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

          Tăng cường trách nhiệm trong việc chỉ đạo kiểm tra, phân loại, xác minh các hồ sơ, vụ việc thi hành án và xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.

          Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong công tác thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền quản lý. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi có những phát sinh phức tạp, không giải quyết được khi tiến hành thi hành án. Phân công 01 đồng chí lãnh đạo UBND trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra hoạt động thi hành án tại địa phương.

          Định kỳ hàng tháng, sáu tháng, cuối năm thực hiện báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự và tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi hành án dân sự của địa phương và gửi về Phòng Tư pháp và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố.

          - Đề nghị Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội thành phố, các cơ quan có liên quan đến việc thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường để tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

Hải Dương.