Một số kết quả về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2008

16/06/2008

6 tháng đầu năm 2008, tổng số việc mà cơ quan Thi hành án thành phố Đà Nẵng phải thi hành là: 9.473 vụ việc. Trong đó: Số án cũ chuyển sang: 6.360 vụ, việc; Số việc thụ lý mới: 3.113 vụ, việc, tăng 26% so với cùng kỳ. (Số vụ, việc có điều kiện thi hành: 6.340 vụ, việc; Số việc chưa có điều kiện thi hành là: 2.970 vụ, việc).Cơ quan Thi hành án đã thi hành xong 3.143 vụ, việc, trong đó thi hành xong hoàn toàn là 2.319 vụ, việc, tăng 33,9% so với cùng kỳ; thi hành dở dang: 2.818 vụ, việc; thi hành chưa có kết quả: 379 vụ, việc. Tỷ lệ số việc đã giải quyết đạt 94,02% so với số việc có điều kiện thi hành (xong hoàn toàn + đình chỉ + thi hành đều+ dở dang là 5.961 vụ, việc/6.340 vụ, việc có điều kiện thi hành). So với 6 tháng năm 2007, số án thi hành xong hoàn toàn tăng 33,9%.

                Cơ quan Thi hành án đã thu được 33.961.465.000đ trên tổng số tiền có điều kiện thi hành là 67.807.673.000đ; Trong đó: Thu nộp ngân sách: 1.978.778.000đ; Thu bồi thường cơ quan NN, TCXH:  17.901.784.000đ; Thu bồi thường công dân: 14.071.903.000đ; Tỷ lệ thi hành về tiền đạt 59,24% (gồm án thi hành xong + đình chỉ + miễn giảm là 40.170.321.000đ/67.807.673.000đ có điều kiện thi hành), tăng nhưng không đáng kể so với 6 tháng năm 2007 là 57,94%.

Trong 6 tháng đầu năm, ngoài đơn yêu cầu thi hành án, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố nhận tổng cộng 56 đơn thư khiếu nại. Các đơn thư khiếu nại của công dân đều được xác minh, kiểm tra trả lời và giải quyết cho đương sự đúng thẩm quyền quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004.

Thu Hường