Cán bộ, đảng viên chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Bỉnh Định học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá X

16/06/2008

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ tỉnh Bình Định, từ ngày 02 - 05/6/2008, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định đã tổ chức cho Đảng viên và quần chúng trong các Chi, Đảng bộ trực thuộc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XTrong đó gồm các Nghị quyết chuyên đề về nâng cao sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục triển khai, quán triệt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để cho từng cán bộ, Đảng viên ở các Chi, Đảng bộ trong tỉnh nói chung và cán bộ, Đảng viên của Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định nói riêng nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản cũng như yêu cầu của việc ban hành các Nghị quyết nói trên. Việc tiếp tục quán triệt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng, đi đến trong từng Đảng viên, cán bộ, công chức và từng thành viên trong xã hội. Đây cũng là dịp để cán bộ, Đảng viên tự nhìn nhận, soi rọi lại bản thân mình trong quá trình công tác, học tập và sinh hoạt, nhằm không ngừng trao dồi đạo đức cách mạng, làm theo theo tấm gương, đạo đức và lời dạy của Người.

Trong đợt học tập này, Chi bộ thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã cử tất cả Đảng viên và quần chúng tham gia quán triệt các Nghị quyết, trong đó đã phân công chia thành 3 đợt nhằm đảm bảo vừa tham gia học tập, vừa giải quyết công việc tại cơ quan. Qua nghiên cứu, quán triệt nội dung các Nghị quyết chúng ta cần phải nhận thấy trách nhiệm lớn lao của mỗi cán bộ, Đảng viên đối với đất nước trong thời kỳ mới này. Qua đó, cần có hành động cụ thể thiết thực nhằm đưa các Nghị quyết của Đảng đã ban hành sớm đi vào cuộc sống.

Võ Công Hoàng